WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2014-10-03
  Description: Práce se zaměřuje na podporu energie z fotovoltaických článků v České republice a výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě mezi lety 2010 a 2020 na 13 %. Tento nárůst nebude možný bez zvýšení nákladů, které budou především obsaženy v regulovaných složkách cen elektrické energie. Hlavním cílem autorů je tyto náklady odhadnout. Největší podíl příspěvku na obnovitelné zdroje bude spadat na podporu fotovoltaiky. Kumulované náklady obsažené v příspěvku na OZE, KVET a DZ přesáhnou 330 miliard korun v cenách roku 2010. Mimo samotného odhadu se práce zaměřuje na stručný popis fotovoltaického trhu v České republice a nástin jeho historického kontextu, potenciálu a budoucího vývoje. Práce shrnuje nejdůležitější prvky legislativy České republiky a Evropské unie. Samostatná analytická část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů.
  Keywords: ddc:330 ; Q28 ; Q42 ; Q47 ; fotovoltaika ; FVE ; obnovitelné zdroje energie ; OZE ; energetická politika ; výkupní ceny ; Förderung erneuerbarer Energien ; Photovoltaik ; Wirkungsanalyse ; Tschechische Republik
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: V článku navrhujeme tři metody přepočtu hlasů na mandáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) založené na metodách matematického programování. Důvod pro jejich zavedení spatřujeme v tom, že běžně používané metody přepočtu hlasů na mandáty často vedou k podstatným odchylkám od dokonalé proporcionality a to nad rámec, který je dán uzavírací klauzulí. Ztráta proporcionality je přímým důsledkem nejen nutnosti alokovat politickým subjektům celé mandáty a nikoliv jejich části, ale také rozdělení voleb do volebních obvodů, v nichž probíhá přepočet hlasů na mandáty samostatně.
  Keywords: ddc:330 ; D71 ; D72 ; disproporcionalita ; volební systém ; uzavírací klauzule ; volební obvod ; Poslanecká sněmovna ; celočíselné programování
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Tato studie se zabývá otázkou, zda nekoordinovaná opatření některých států měnící parametry národních systémů pojištění vkladů zavedená v polovině roku 2008 mohla vést k přesunu vkladů mezi členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována především důsledkům zavedení neomezené výše pojistných limitů a možnému přesunu vkladů do zemí, které je zavedly. Detailně jsou rozebrány změny z podzimu 2008 a novelizovaná Směrnice o pojištění vkladů. Provedená empirická analýza naznačuje vliv zavedených garancí na tempa růstu vkladů v jednotlivých zemích. Studie se dále soustřeďuje na důsledky zavedených opatření a posuzuje možnosti budoucího vývoje.
  Keywords: ddc:330 ; G01 ; G21 ; G38 ; pojištění vkladů ; pojistný limit ; Evropská unie ; státní garance ; finanční krize ; morální hazard ; Einlagensicherung ; EU-Staaten
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The theory of endogenous money supply forms one of the cornerstones of Post Keynesian economics. It has been developing rapidly during the last twenty years, but is still neglected as a theoretical background for practical central bank policy. This may be (among other reasons) due to the existence of different approaches to money endogeneity within Post Keynesian economics. Post Keynesian economics hus lacks a general formulation of money endogeneity. Naturally, one may ask whether reinterpretation of current approaches to endogeneity - structuralism and horizontalism - into more general theoretical framework is possible. This paper aims at finding an answer to this question. Two approaches to reinterpreting structuralism and horizontalism into more general theoretical framework are identified and discussed. Despite some progress in this area, however, the paper argues that a general formulation of money supply endogeneity is still an impossibility.
  Keywords: ddc:330 ; B50 ; E12 ; E51 ; Post Keynesian economics ; Money supply ; Structuralism ; Horizontalism ; Postkeynesianismus ; Geldmenge ; Strukturalismus ; Theorie
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: In this paper we study three crucial questions of economic decision-making: a) How are the people motivated in the choice of profession (career) and schools? This is also a decision that deals with the criteria for building the human capital of various specialisations. b) Can enterprises rely on the supply of new workers that should be qualified by skills for filling the future specialised demands of enterprises? c) Do the admissions into secondary schools, as intermediaries between the previous two, adjust to labour inputs with specific skills as required by firms? We have found by analysing the data for the agglomeration of Prague that the specialisation structure the supply of new cohort of workers (i.e. the school leavers) was highly consistent with the structure of expected demand of empoyers (i.e. enterprises). Our analysis working with 28 professional types of secondary schools in Prague reveals that the choice of school and profession depends primarily on the industrial structure of both employment opportunities and unemployment threats. As a secondary observation, the structure of new admissions to schools is related to the level of wages, profits, unemployment rates and R&D expenditures in industries. At the same time we could see that the existing official statistics about educational specialisation are insufficiently structured for serving as an efficient instrument for underpinning the labour market-dependent decision making in both families and schools.
  Keywords: ddc:330 ; I21 ; C21 ; education ; human capital ; supply and demand for working skills ; employment in industries ; Berufswahl ; Schule ; Bildung ; Humankapital ; Qualifikation ; Arbeitsangebot ; Arbeitsnachfrage ; Prag
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Stárnutí obyvatelstva se stalo v poslední době jedním z důležitých témat v mnoha rozvinutých zemích. Důchodové systémy a systémy financování zdravotnictví založené na solidaritě jsou výrazně citlivé na demografické změny související s klesající porodností a rostoucí střední délkou života. Cílem tohoto článku je ukázat a vyčíslit možnou budoucí nerovnováhu v systémech financování veřejného zdravotnictví a prezentovat jej i z pohledu jednotlivých generací. Abychom lépe vyjádřili problém stárnutí obyvatelstva v systémech financování veřejného zdravotnictví, obohacujeme tak standardní přístup k dlouhodobým projekcím o prvky generačního účetnictví. Výběr reprezentativních systémů financování zdravotnictví, a to České republiky, Dánska, Estonska, Francie, Itálie, Nizozemí, Švýcarska a Velké Británie, umožňuje srovnání systémů financování z hlediska mezigenerační solidarity. Výsledek modelu ukazuje na neudržitelnost současných systémů financování. Má-li být poptávka po zdravotních službách uspokojena, budou systémy založené na veřejném zdravotním pojištění nebo na daních z příjmu klást rostoucí nároky na pracující populaci a zvyšovat tak pnutí a požadavky na další redistribuci podmíněnou rostoucí daňovou zátěží, aby nedošlo k omezování zdravotních služeb. Míru ohrožení starší populace omezením poskytované zdravotní péče v jednotlivých letech a zemích vyjadřujeme indexem soběstačnosti, který ukazuje na některá rizika vybraných systémů.
  Keywords: ddc:330 ; E62 ; H51 ; I18 ; financování zdravotnictví ; udržitelnost ; generační účty ; stárnutí obyvatelstva ; Gesundheitswesen ; Gesundheitsfinanzierung ; Alternde Bevölkerung ; Generationengerechtigkeit ; Solidarität ; Europa
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The article deals with the export credit promotion in the Czech Republic. The development and structure of Czech trade and export support is presented first and it is followed by the econometric analysis of the gravity model of Czech trade. The econometric results show that the credit support provided by specialized government agency, Czech Export Bank, has a positive but statistically weak influence on export. The other determinants of the Czech export in our model are GDP, distance, gross fixed capital formation, and policy risk.
  Keywords: ddc:330 ; F14 ; G28 ; C23 ; Credit ; Export ; Government Support ; Exportkredit ; Außenwirtschaftsförderung ; Gravitationsmodell ; Tschechische Republik
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Online Resource
  Online Resource
  Olomouc ; Frankfurt, Main : CEEOL | Olomouc ; Olomouc ; Nachgewiesen 27.1996 - 34.2008
  Keywords: Zeitschrift
  Type of Medium: Online Resource
  Pages: Online-Ressource
  URL: Volltext  (Deutschlandweit zugänglich)
  Former Title: Historica - Sborník prací historických
  Language: Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Online Resource
  Online Resource
  Olomouc ; Frankfurt, Main : CEEOL ; 1.2004 - 6.2008; damit Ersch. eingest.
  Keywords: Monografische Reihe
  Type of Medium: Online Resource
  Pages: Online-Ressource
  URL: Volltext  (Deutschlandweit zugänglich)
  URL: Volltext  (kostenfrei, registrierungspflichtig)
  Former Title: Studia Moravica
  Language: Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: In this paper I am trying to provide the reader with a brief overview of contemporary discussion about recently frequently mentioned topic of economics and happiness. In the last few years the number of publications related to happiness from the economic perspective growth exponentially. As the importance of this topic seems to grow significantly, I modestly intend to provide Czech public with a very starting reference point for further research in this field. In the first part I sum up the basic terms of subjective well-being and Easterlin paradox and give an overview of the most striking empirical observations. The second part shortly describes approach to the happiness problem of selected key historical personalities, namely Aristotle, Smith and Genovesi. In the third part I outline present key challenge for the economic theory - tackling with the reciprocity phenomenon.
  Keywords: ddc:330 ; A11 ; B19 ; B59 ; D64 ; happiness ; Easterlin paradox ; reciprocity ; Anthonio Genovesi ; history of economic thought ; Zufriedenheit ; Lebensqualität ; Austauschtheorie (Soziologie) ; Wirtschaftswissenschaft ; Dogmengeschichte
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: V tomto článku překládám nástin jednoho z možných přístupů, jakým může ekonomická teorie reagovat na aktuální výzvu, kterou představuje Easterlinův paradox. Klíčové téma vyžadující hlubší pochopení a uchopení ekonomickým aparátem je sociální povaha člověka, charakterizovaná reciprocitou v mezilidských vztazích. Ta je však individualistickou metodologií ekonomie hlavního proudu neuchopitelná. Inspirován postklasickými směry ekonomického myšlení vycházím z metodologického realismu vedoucího k organistickému chápání člověka. Jako reakci procedurálně racionálního jedince na prostředí fundamentální nejistoty identifikuji zvykové chování, a to nejen na úrovni behaviorální, ale i percepční. Použitá motivační teorie vychází z Maslowova přístupu hierarchizace potřeb a teorie posilování založené na zvykové povaze jednání. V rámci navrženého modelu, který výše uvedené postřehy odráží, identifikuji jako optimální chování formu altruismu charakterizovanou sledováním pravidla maximalizace součtu užitků. Srovnáním modelu a reality docházím k problematice vlivu společenství na zvykovou výbavu jedince a dále aplikuji závěry plynoucí z modelu na kooperativní a nekooperativní chování.
  Keywords: ddc:330 ; B41 ; D6 ; Easterlinův paradox ; reciprocita ; procedurální racionalita ; zvyky
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The paper reviews (in Czech) the main qualitative tools applied by (micro)economic analysis and surveys the main literature on the topic. Economics is often being criticised by its opponents for the use of unrealistic assumptions. On the contrary, my claim is that if economics has anything to contribute to legal analysis, it is above all exactly these assumptions and their unrealism. Not in the sense in which assumptions help economic modelling but in the sense that by spelling out expressly what our world is not like, economics alerts the lawyer to imperfections and frictions that he or she all too often fails to reflect in his or her legal analysis. I call this up-shot of the assumptions used by microeconomics a reversed codification of the imperfections of our world and in the paper, I go over the bulk of the more important ones and try to show how the fact that the world is not as assumed by the various economic schools of thought might affect human behaviour and therefore the rules of law aimed at regulating that behaviour. I start the review with the rational maximisation assumption and then go over the many carve-outs from it. First, I discuss the limits of rationality and of human cognitive abilities and how they impact on contracts and legal rules. Secondly, I turn to what might go wrong when people act too rationally - i.e. when adverse selection and moral hazard are introduced. In this part, I deal with Jensen and Meckling's agency problems, with collective choice issues and with several game theoretical concepts that help predict the effects of self-interested human behaviour. I then explain how the Coase theorem might enlighten the legal mind not in its original expression but rather in its reversal, i.e. in the claim that in a world in which transaction costs are pervasive, rules of law may very well determine how rights will be allocated. In this context, I also mention externalities. In the third part, I introduce normative law and economics and its main tools, Pareto and Kaldor-Hicks efficiency. I briefly review the philosophical controversy about the normative use of economics in the law and explain my own provisional stance on the issue. I close the paper with several observations on how the methodology used by positive economics may assist the legislator, whether it follows paternalistic or liberal policies. I conclude by saying that while that methodology should not be expected to displace other frames of reference used by lawyers, without it, legal theory, in particular in the private law field, will be incomplete while the legislator and the judiciary may promulgate rules that will complicate rather than facilitate private ordering.
  Keywords: ddc:330 ; B41 ; K00 ; economic analysis of law ; microeconomic methodology ; assumptions used in microeconomics ; Wirtschaftswissenschaft ; Mikroökonomik ; Rechtsökonomik ; Privatrecht ; Theorie
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Kooperativní chování je nezbytnou podmínkou pro existenci moderních komplexních společenství a ekonomik, jak je známe dnes. Z pohledu společenských věd je proto zajímavé porozumnět, jak takové chování může převažovat i v situacích, kdy jednoduchá úvaha vede k opačnému očekávání, tedy že chování jedinců bude spíše charakterizované tendencí sledovat vlastní, raději než společenský zájem. Model vývoje kooperativního chování, který je prezentován v této práci, navazuje na studie, kde struktura interakcí má podobu sítě ([31], [23], [22]) a vznikl rozšířením jednoduchého modelu popsaného v [31]. Na rozdíl od původního modelu je v naší práci kladen důraz na prvek imitace a jeho vliv na rozvoj kooperativního (resp. nekooperativního) chování v simulované populaci agentů. Hlavní motivací pro nás bylo otestovat, zda evoluční dynamika vězňova dilematu hraného na komplexních sítí je skutečně ovlivňována především samotnou topologií sítě nebo je spíše souběžně determinovaná jak topologií tak dalšími evolučními mechanismy, v našem případě konkrétní podobou imitace.
  Keywords: ddc:330 ; C15 ; C73 ; D85 ; C15 ; C73 ; D85 ; kooperativní chování ; vězňovo dilema ; sítě ; simulace ; Gefangenendilemma ; Kooperation ; Simulation
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Three original microeconomic models of an externality market are described: (1) model of the marketable permits for exhalations emission, (2) model of optimal financial satisfaction of a damage caused by a negative externality in the economy with agents maximizing probability of their survival (generalized Coase theorem) and (3) model of optimal financial favor for agents provided a positive externality.
  Keywords: ddc:330 ; D62 ; D01 ; negative externalities ; marketable permits for exhalations ; generalized Coase theorem ; maximizing of the probability of an economic survival ; positive externalities ; Externer Effekt ; Coase-Theorem ; Theorie
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  Book
  Book
  Berlin ; München [u.a.] : Langenscheidt
  Keywords: Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch ; Wörterbuch ; Tschechisch ; Wörterbuch ; Deutsch
  Type of Medium: Book
  Pages: 1002 S. , 16 cm
  Edition: völlige Neubearb., 1. [Dr.]
  ISBN: 9783468113635 , 3468113633
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  DDC: 491.86331
  RVK:
  RVK:
  Language: German , Czech
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The fact that Europe is lagging behind in comparison with its main competitors in the research and innovation activities is generally known. In 2000 EU countries launching the Lisbon strategy linked with the opening of the European research area were expecting to do away with the remaining barriers between them also in the area of knowledge, technology and research personnel mobility. The paper analyzes research initiatives presented by the Commission, the proposal of the 7th framework programm for research and technological development, the new financial perspective of the EU for the period 2007-2013, the report by an expert group headed by the former Finish prime minister Esko Aho (Creating an Innovative Europe) and finally the follow-up communication of the Commission presenting a broad-based innovation strategy for the EU.
  Keywords: ddc:330 ; O3 ; O5 ; Research and development ; European Research Area ; EU research policy ; 7th framework program for research and technological development ; innovation strategy ; Forschung ; Europäische Forschungs- und Technologiepolitik ; Innovationspolitik ; Innovationswettbewerb ; EU-Staaten
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The theory 'corporate social responsibility' (CSR) is characterized in the paper. The paper expresses the authors' opinion, that CSR as a mere proclamation of necessity of the firms' ethic behavior does not enforce this into praxis. The internal economic motivation to CSR it is the necessary condition to firms to invest in CSR. The conditions for such motivation are than formulated.
  Keywords: ddc:330 ; corporate social responsibility ; ethic firms' behavior ; trust ; credibility ; economic motivation ; Corporate Social Responsibility ; Unternehmensethik ; Glaubwürdigkeit ; Firmenimage ; Theorie
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Employment or, more precisely, participation of women on the labor market is one of the most apparent gender inequalities on the labor market. Economic theories explaining the segregation can be divided into three broader categories: neo-classic and human capital theories, theory of discrimination and finally institutional theory and labor market segmentation theory. The elimination of causes of these inequalities by appropriate policies implementation would help the better use of women working potential and the higher labor market effectivity. There are applied several policies in the Czech Republic which not only does not support the female participation but have rather negative influence. In this study, I investigate the impact of the two policy means, which can negatively influence the labor supply of women in the Czech Republic. First, joint taxation of spouses was enabled. The marginal tax-rate of women increases very often in case of profiting spouses; women might therefore lower their labor supply. Second, the system of the parental leave influences the female participation. The current Czech system can create significant barrier to women in entry and return to the labor market. Therefore, it leads to an excessive loss of the women human capital which markedly lowers their further employability.
  Keywords: ddc:330 ; gender inequality ; female participation ; neo-classic theory ; human capital theory ; theory of discrimination ; institutional theory ; labor market segmentation theory ; joint taxation ; parental leave ; Weibliche Arbeitskräfte ; Arbeitsmarktsegmentierung ; Geschlechterdiskriminierung ; Familienbesteuerung ; Elternzeit ; Familienpolitik ; Tschechische Republik ; EU-Staaten
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
  Publication Date: 2018-09-10
  Description: Das Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen ist schwierig geblieben, auch wenn die Außenminister der beiden Länder am 20. Dezember endlich die Versöhnungserklärung unterschreiben wollen. Das überlange Zögern hat auch die wirtschaftlichen Beziehungen schwer belastet. Die beiden Sozialwissenschaftlerinnen Gerlinde Dörr und Tanja Kessel von der Forschungsgruppe Transformation und Globalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin beschreiben dies am Beispiel des Joint-Venture Skoda-Volkswagen. Neue Probleme bringen in jüngster Zeit der Lopez- Konflikt bei VW und der Unfalltod des tschechischen Vorstandsvorsitzenden Kalma.
  Description: Ursprünglich erschienen unter dem Titel "Es quietscht und bremst auf dem Tandem VW/Skoda", in: Frankfurter Rundschau, Dokumentationsseite, 14.12.1996
  Description: Vztahy mezi Německem a českem zůstaly problematické, i když ministři zahraničních věcí chtějí 20. prosince konečně podepsát "Česko-německou deklaraci". Přiliš dlouhé průtahy mají negativní dopad i na ekonomické vztahy. Socioložky Gerlinde Dörr a Tanja Kessel z výzkumního týmu Transformace a globalizace na Vědeckém centru v Berlině to popisují na příkladě Joint-Venture Škoda-Volkswagen. Nové problémy vznikají v současnosti konfliktem kolem Lópeze u VW a tragickou smrtí českého předsedy představenstva Kalmy.
  Keywords: ddc:300 ; Kraftfahrzeugindustrie ; Internationale Unternehmenskooperation ; Tschechische Republik ; Deutschland
  Language: German , Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...