WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2021-08-30
  Keywords: ddc:330 ; Gleichberechtigung ; Gleichstellungspolitik ; Entwicklungshilfe ; Nichtregierungsorganisation ; Afrika ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2021-08-31
  Keywords: ddc:330 ; Außenpolitik ; Militärpolitik ; Geopolitik ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2022-02-22
  Keywords: ddc:300 ; Internationale Zusammenarbeit ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-12-19
  Keywords: ddc:330 ; Politik ; Gesellschaft ; Menschenrechte ; Afrika
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2021-08-31
  Keywords: ddc:330 ; Autoritarismus ; Gesellschaft ; Demokratisierung ; Afrika
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2020-08-13
  Keywords: ddc:650 ; Politische Reform ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Som en funktion af den digitaliserede verden vi lever i og idéen om et kontantløst samfund, har vi i de seneste år oplevet hvordan fænomenet mobile betalinger er vokset. Arbejdet med at skabe elektroniske betalingssystemer til implementering i situationer hvor kontanter typisk har været anvendt, har stået på hen over de sidste 20-30 år, og mens mange forsøg har slået helt eller delvist fejl, har vi i Danmark siden 2013 kunne betale med den succesfulde mobilbetalings-app MobilePay. Formålet med denne afhandling er at bidrage med empirisk baseret viden om hvilke faktorer der har bidraget til udbredelsen af mobile betalinger i Danmark, samt at afdække nogle af de adfærdsmæssige konsekvenser af at vi nu kan overføre penge ved hjælp af mobile betalinger. Afhandlingen præsenterer således; en kortlægning af de historiske forhold der går forud for, samt de forhold der omgiver mobile betalinger i Danmark; en forklaring af hvordan to udbydere af mobile betalinger har arbejdet med undersøgelse, udvikling og markedsføring af deres løsninger; samt et eksplorativt studie af brugeroplevelser af mobile betalinger i brugthandel. I afhandlingens tredje del opsummeres de analytiske resultater i et forklarende narrativ, og efter afhandlingens konklusion præsenteres en række implikationer for forskning og erhvervsliv samt forslag til fremtidige studier.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2020-08-13
  Keywords: ddc:650 ; Strategisches Management ; Einführung ; Unternehmensberatung ; Ministerium ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-12-18
  Keywords: ddc:300 ; Internationale Sicherheit ; NATO-Staaten ; Russland ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS), Department of Economics
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: After home rule in 1979 Greenland gradually takes over expenditure of general government from Denmark during the 1980ies. Step by step Denmark gives a subsidy to Greenland covering what were the Danish expenditures. Nearly the entire subsidy comes in four lumps, 1980, 1985, 1987 and 1992. Subsequently the subsidies have been regulated according to the increase in costs for the Danish general government in providing services. Supposing government expenditures being a constant fraction of GDP, we calculate what would have been the hypothetical Danish expenditures to the four areas and then compare these to the actual Greenlandic expenditures in 1994 and 2014. Actual expenditures are much higher than the projected Danish ones. Especially this is true for general public services and education where the level is more than twice the projection. The article’s point of view is that a large part of the overshooting is due to small scale diseconomies.
  Keywords: ddc:330 ; E62 ; O52 ; R50 ; Greenland ; Governemt Expenditure ; Small Scale Disadvantages
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingen beskæftiger sig med risikostyringskonceptet Enterprise Risk Management (ERM), der fra omkring årtusindeskiftet er advokeret som en ledelsesteknologi, der kan bidrage til erhvervsvirksomheders værdiskabelse. Tanken om at kunne kontrollere eller styre risiko er ikke ny. Statistikkens og sandsynlighedsregningens udvikling ligger flere århundreder tilbage, og på store homogene populationer har man kunnet tilknytte sandsynligheder for at givne hændelser vil indtræffe i fremtiden. Når sandsynligheden tilknyttes konsekvens, har vi i den klassiske risikostyrings tankesæt omformet usikkerhed til en forudsigelig risiko. Den kobling udnyttes mange steder, f.eks. er det selve grundlaget for et forsikringsselskabs forretningsmodel. I den konceptuelle tankegang bag ERM forlades det rationelle og objektspecifikke fundament, der kendetegner ovennævnte klassiske risikostyring. ERM-paradigmets grundtanke er, at en virksomheds samlede risikoeksponering kan anskues og håndteres som en portefølje i en kontinuerlig proces, der integreres i virksomhedens strategiske beslutninger. Den strategiske kobling betyder, at vi bevæger os ind i unikke relationer, hvortil der ikke eksisterer historisk evidens for udfaldsrummet.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Forandringer er på den globale dagsorden i alle dets mange afskygninger. Den fremstår i det nære som en sammenlægning af to enheder i en mellemstor virksomhed. I det fjerne som opkøb af en komplimenterende virksomhed. Såvel i det offentlige som i det private sker forandringer hele tiden. Behovet for at tilpasse de indre ressourcekrav til ydre omstændigheder øges i både hyppighed og hastighed. De mange forskellige omstændigheder og rationaler skaber en kontekstuel varians, der synes uendelig. Med dette, som den helt overordnede kontekstmarkør, bliver succesfulde forandringer en presserende nødvendighed for enhver virksomhed, der løbende søger at tilpasse sit virke. Hvorvidt det lykkedes for virksomheden, i hvilket omfang og hvorfor det falder ud som det gør er baggrunden for dette forskningsprojekt. Dette projekt undersøger fænomenet modstand mod forandring, da dette begreb er den hyppigst angivne årsag til forandringer, der ikke lykkedes. Fænomenet undersøges fra en særlig organisatorisk position; mellemlederen. En position der tilsvarende hyppigt angives som både kritisk omdrejningspunkt samt afgørende drivkraft for en succesfuld implementering af forandringer. Rolle som forandringsagent er således en dimension af rollen som mellemleder og dermed forskningsmæssigt interessant.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Siden den Kolde Krigs afslutning har det militære officersvirke været præget af vedvarende forandringer i den sikkerheds- og forvaltningspolitiske kontekst. Behovet for øget fleksibilitet på en stadigt mere kompleks kampplads og vedvarende moderniseringer af den militære organisation kombineret med strammere ressourcestyring stiller stadigt nye og ofte modstridende krav til den militære ledelse. Spørgsmålet er, hvordan disse forandringer og iboende spændinger sætter sig igennem i de militære aktørers professionelle selvforståelse. For at belyse dette spørgsmål undersøger afhandlingen, hvordan militære chefer retfærdiggør og reprofessionaliserer det militære chefvirke i mødet med postkoldkrigens stigende offentlige kritik af den militære ledelse. Det sker med en diskursiv analysestrategi, der kombinerer historiske analyser af chefvirkets retfærdiggørelse med samtidsanalyser af en aktuel strid om chefvirkets retfærdiggørelse. Hertil anvendes Luc Boltanskis, Laurent Thévenots og Eve Chiapellos konventionssociologiske analysebegreber i kombination med Reinhart Kosellecks begrebshistoriske analysebegreber. Med denne analysestrategi fremstilles forståelsen af chefvirket i et spændingsfelt mellem det professionelle erfaringsrum og den professionelle forventningshorisont. Afhandlingens empiriske grundlag hviler dels på en diakron undersøgelse af et historisk arkiv af personelbedømmelser af militære chefer, dels på en synkron undersøgelse af den aktuelle retfærdiggørelseskamp, der har udfoldet sig under implementeringen af Forsvarsforliget 2013-2017. Hermed danner analysestrategien grundlag for en samlet professionsdiagnose, der opsporer og anskueliggør de væsentligste tendenser og transformationer i chefvirkets retfærdiggørelse.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingen redegør for, behandler og analyser den offentligretlige regulering i forhold til offentlige private partnerskaber i Danmark. I afhandlingens definition på offentlige private partnerskaber er der tre karakteristika der er helt særlige for offentlige private partnerskaber; privat finansiering, totaløkonomi og risikodeling. Ministeriet har i kommunestyrelsesloven1 §§ 41, 58 og 59 hjemmel til at fastsætte regler om kommunernes låntagning og lignende dispositioner, hvilket blandt andet omfatter leje- og leasingaftaler. Dette har ministeriet gjort med vedtagelse af lånebekendtgørelsen.2 Offentlige private partnerskaber bliver generelt i den offentlige forvaltning betragtet som lejeaftaler med den begrundelse, at der er hjemmel til dette i lånebekendtgørelsen. Denne opfattelse medfører, at OPP aftaler er omfattet af lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 6. Denne bestemmelse omfatter og regulerer kommunernes låntagning; ”indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler.” Dette betyder, at offentlige private partnerskaber er omfattet deponeringsreglen i lånebekendtgørelsen § 6. Deponeringsreglen medfører, at kommunen ved indgåelse af offentlige private partnerskaber skal deponere anlægssummen på en særskilt konto ved projektets start. Anlægssummen svarer til det beløb, som den private part ligeledes skal bruge på at bygge anlægget. Deponeringsreglen opleves af kommunerne, i henhold til en undersøgelse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som den største barriere i forhold til indgåelse af offentlige private partnerskaber.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2019-06-12
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Sygefravær på grund af psykiske problemer udgør op mod halvdelen af det samlede sygefravær på det danske arbejdsmarked. Ledelsesindsatser er afgørende for at forebygge sygefravær ved psykiske problemer, viser flere undersøgelser. Imidlertid mangler der forskningsbaseret viden om, hvordan ledelse kan bidrage i denne henseende. Et udbredt dogme synes at være, at medarbejderens fysiske og mentale sundhed er et ledelsesansvar. Heraf følger f.eks., at medarbejderens selvværd og mentale robusthed bliver anset som et vigtigt omdrejningspunkt for ledelsesindsatser. Udgangspunktet for afhandlingen har imidlertid været at undersøge, om der findes ledelsesmuligheder, der ikke indebærer en udvidelse af lederrollen til også at omfatte aktiviteter, der kan sammenlignes med terapeutiske indsatser. Dette giver anledning til spørgsmålet: ”Hvilken ledelsesopgave kan knyttes til forebyggelse af sygefravær ved psykiske problemer?”
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: De almennyttige fonde har gennem de seneste 15 år finansieret en lang række store bygge- og anlægsprojekter for de danske museer. Fondenes position er i denne periode blevet styrket ved en markant øget uddelingskapacitet og nye uddelingsmetoder i kombination med færre offentlige midler til disse byggerier. Det har skabt en ny dynamik på museumsområdet og flyttet rundt på rollefordelingen mellem staten, kommunerne, museerne og fondene. Denne ph.d.-afhandling afdækker disse markante udviklingstræk ved at undersøge de store gaver, som fænomen i et senmoderne samfund. Metaspørgsmålet er, hvordan de store gaver og nye former for uddelingspraksis ændrer den langsigtede relation mellem almennyttige fonde, staten og kommunerne.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: I 1815 skrev Anders Sandøe Ørsted (herefter Ørsted) en artikel angående ejendomsrettens beskyttelse. I kølvandet på den franske revolution og indførslen af Code de Civil opgøret med naturrettens absolutte ejendomsrettighedsbegreb tog Ørsted diskussionen op angående ejendomsrettens ukrænkelighed og den døde hånd i dansk ret med fokus på datidens fonde – stiftelserne. Ørsted opstillede argumenter for og imod ejendomsrettens beskyttelse, men forholdt sig samtidig yderst kritisk til både det af naturrettens absolutte ejendomsretsbegreb og det af Code de Civil fremførte ejendomsretsbegreb. Han fandt i stedet, at løsningen skulle findes i en skønsvurdering i forhold til et generelt samfundshensyn.1 Efter Ørsteds bidrag fra 1815 deltog han selv, som folkevalgt repræsentant for København, i ”Forhandlingerne på Riigsdagen”2, som skulle blive startskuddet til demokratiets indførsel i Danmark ved den danske grundlov af 1849. I denne lovtekst fremførtes ejendomsretten som værende ukrænkelig, medmindre den af almenvellet kræves ved lov og da skal krænkelsen ske mod erstatning.3 Formuleringen var i tråd med den franske Code de Civil, som ikke efter Ørsteds tidligere skrift var optimal.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Formålet med denne afhandling er at få en bedre forståelse af, hvordan læringsprocesser udvikler sig i en kunstnerisk projektbaseret organisation. Undersøgelsen er gennemført på et dansk institutionsteater, Aarhus Teater, fordi teatret har den specifikke organisering, at nye kunstnere, nye arbejdsledere i form af instruktører og scenografer kommer som eksterne projektansatte (næsten) hver gang en ny proces går i gang. Kombinationen mellem faste medarbejdere og freelanceansatte eksterne kunstneriske ledere skaber en spænding mellem det unikke (flygtige) projekt og den blivende organisation. Det specielle ved teatret er altså interaktionen mellem på den ene side regulær (rutinebaseret) organisering og projektbaseret organisering på den anden side. Denne afhandling bidrager med en bedre forståelse af, hvordan læring udvikles og udfordres i denne særlige form for organisering. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i ledelses- og evalueringsmøder, der omhandler de praktiske og ledelsesmæssige problemstillinger, der opstår undervejs i processerne. Det er den sociale dynamiske læringsproces i mødesamtaler, der er hovedgenstand for analysen, for at komme nærmere en forståelse af, hvordan betydninger udvikler sig undervejs i møderne, og hvordan disse betydninger kanaliserer spor til de næste mødedrøftelser og skaber retning eller handling i forbindelse med fremtidige forestillinger. Det er ved undersøgelsen af disse mødesamtaler, at forbindelsen mellem det unikke (flygtige) projekt og den blivende organisation er blevet analyseret.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: The IT Infrastructure Library (ITIL) fremhæves ofte som et IT-governance best practice framework, men det er tilsyneladende vanskeligt at implementere. ”Many organizations that decide to implement ITIL fail completely [...]” (Pereira og da Silva 2010). Dette vurderes som et væsentligt IS-forskningsproblem. ITIL-litteraturen anviser bl.a. Critical Success Factors (CSF) som en løsning. Baseret på et identificeret litteraturgap blev det besluttet at undersøge, om kendte CSF kunne løse problemet. På den baggrund er der gennemført et aktionsforskningsprojekt, hvor ITILimplementeringsproblemet søges løs ved hjælp af kendte CSF. Der blev udvalgt en egnet caseorganisation, og det blev besluttet at fokusere på ITILs Change Management proces. Et et stigende pres fra IT-revisionen medførte et behov for succesfuld ITIL-implementering, og IT-ledelsen var opsat på at løse dette problem ”én gang for alle”. Aktionsforskningen gav (især) i begyndelsen positive resultater, og der kunne præsenteres handleanvisninger til forbedret operationalisering af CSF. Imidlertid opstod der problemer længere inde i forløbet. Det blev tydeligt, at selv de bedste CSF ikke kunne løse problemerne. En bredere afsøgning af teorien viste, at organisationskulturen kunne udgøre en forklarende faktor, og der blev identificeret et litteraturgap i form af manglende viden om kulturens indvirkning på ITIL-implementeringen. I den sidste del af aktionsforskningen blev sammenhængen mellem kultur og implementeringsproblemerne derfor undersøgt. Resultaterne viste, at kulturen delvist kunne forklare problemerne, og på den baggrund blev der opstillet handleanvisninger for diagnosticering og ændring af kulturen. ITIL-implementeringen var kun delvist en succes, men under aktionsforskningen blev der alligevel etableret en række holdbare rutiner, der stadig bruges flere år efter. De afviger fra, hvad der opfattes som ITIL best practice, men de har givet en række IT-governancegevinster, og IT-revisionen var tilfredse. Desuden udtrykte såvel ledelse som medarbejdere tilfredshed med resultaterne. På denne baggrund, blev der opstillet handleanvisninger til organisationer, der ønsker IT-governance-gevinster, uden at skulle ændre en konfliktende kultur. Resultaterne bidrager til ITIL CSF-teorien, og til ITIL-frameworket generelt, ved at inddrage teori om organisationskultur for at forbedre ITIL-implementering som et led i bedre ITSM og IT-governance.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 24
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Ph.d.-afhandlingen Film som Design undersøger, beskriver og kortlægger design og designerens arbejde i filmens og det levende billedes verden for på den baggrund at bidrage med indsigter i og foreslå analytisk håndtering af det, der bredt forstås ved det levende billedes design. Generelt behandler filmens teorier det levnende billedes stil og design som en reaktion på filmens eller tvseriens dominerende narrativ. Omvendt opfatter designtænkningen generelt filmens eller tv-seriens design som repræsentation af designartefakter. Mens disse forståelser i og for sig er rimelige, udtrykker de også en begrænset indsigt i filmisk design. Det primære mål for afhandlingen er derfor at udvide forståelsen og betydningen af design i den filmiske produktion og det filmiske værk. Dette sker gennem empiriske studier af film- og tv-produktioner og ved at overføre begreber og metodeforståelse fra designverdenen til filmens verden. Der tages på den måde hovedsageligt udgangspunkt i eksisterende filmvidenskabelig og designfaglig teori, der søges appliceret på filmens design for på den bagrund 1) at formidle og udvikle ny viden om området og foreslå anvendelsesorienteret metode til analytisk arbejde med dette samt 2) at revurdere og evt. revidere opfattelsen af designets betydning for skabelsen af det filmiske værk. På den måde tydeliggøres på den ene side designeren og designets betydning for skabelsen og oplevelsen af det visuelle værk, mens denne forståelse på den anden side søges instrumentaliseret i både praktisk anvendelsesorienteret og analytisk metode. For at differentiere sig fra mere kontekstorienterede diskurser arbejdes der i afhandlingen hovedsagligt med en formalistisk forståelse af det levende billede, inspireret af en poetik, hvor det levende billedes design primært opfattes som et resultat af kunstneriske eller designmæssige valg. Implicit i denne forestilling findes samtidig idéen om designeren som væsentlig medskaber (eller demiurg) af filmen eller tv-seriens fiktive univers. Disse og andre forestillinger fremstillet i afhandlingen sandsynliggøres gennem et empirisk materiale, der blandt andet indeholder studier af designarbejdet i så forskellige film som Lars von Triers Melancholia (2011) og Steven Spielbergs Minority Report (2001). Dertil bygger afhandlingen blandt andet på eksempler fra danske og internationale tv-serier samt på erfaringer fra et eksperimenterende samarbejde mellem manuskript- og producerelever fra Den Danske Filmskole, studerende fra Det Danske Kunstakademis Skole for Design og Danmarks Radio, TV-DRAMA. Endelig trækker afhandlingen på en bred vifte af eksempler på filmisk design fra det vestlige korpus af klassiske film fra George Méliès Le voyage à travers l’impossible (1904) til Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968).
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 25
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Det er i dag en udbredt opfattelse, at byer deltager som selvstændige aktører i den internationale konkurrence. Siden 1990’erne har en række byer gennemført politiske projekter for at styrke deres regionale, nationale og internationale konkurrenceposition. Store byudviklingsprojekter er blevet et ofte benyttet element i dette arbejde. Denne PhD-afhandling handler om politisk lederskab af to store kommunale, byudviklingsprojekter i Aarhus og Malmø. Afhandlingen analyserer sammenhængen mellem byregimer, politisk lederskab og gennemførelsen af politiske beslutningsprocesser. Byregimer defineres i denne afhandling som en varig konstellation af (halv)autonome aktører, som understøtter og implementerer en fælles politisk dagsorden for byen. Afhandlingen udvikler en matrix, som viser typer og tilstande af byregimer. Afhandlingen viser, at der fandtes to forskellige typer af byregimer i de to byer. Byregimerne forandredes over tid, men typen af regime forblev den samme igennem hele den undersøgte periode i hver by. Afhandlingen viser endvidere, at borgmestrenes styringsevne i de konkrete politiske beslutningsprocesser afhang af disse byregimer, og at tilstanden af byregimerne havde indflydelse på forløbet af de politiske beslutningsprocesser. Derfor kunne de to byudviklingsprojekter, som analyseres i denne afhandling, ikke udvikles på den samme måde i de to byer. Afhandlingens ene teoretiske bidrag er at vise, at borgmestres udøvelse af politisk lederskab påvirkes af den måde, hvorpå aktørernes indbyrdes relationer organiseres, dvs. af byregimet. Dette forhold har hidtil været underbelyst i den europæiske litteratur om lokalt politisk lederskab. Afhandlingens andet teoretiske bidrag er at vise, hvordan det amerikanske urban regime begreb kan lægges til grund for en analyse af forandring af regimer, og hvordan dette kan kobles til en analyse af udøvelsen af lokalt politisk lederskab. Afhandlingen rekonstruerer den politiske beslutningsproces i de to byudviklingsprojekter gennem den historiske metode. Beskrivelsen af de politiske beslutningsprocesser er skabt på baggrund af aktørernes egne udsagn. Afhandlingen påstår ikke, at disse to historier er objektivt sande, men blot at det er den måde, hvorpå de politiske aktører i de to byer selv opfatter processerne. Afhandlingen er ikke en evaluering af de to kommuners arbejde med byudviklingsprojekter; bl.a. er kvaliteten af de to projekter ikke vurderet. Afhandlingen er heller ikke en vurdering af forskellige borgmestres succes i deres embede. Afhandlingen er skrevet som en erhvervs-PhD-afhandling, der er finansieret af Realdania By. Ansvaret for fortolkningerne og konklusionerne i denne afhandling er alene mit.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 26
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Ukrainekrisen har forstyrret det ellers velfungerende samarbejde i Arktis, og det er blevet vanskeligere at samarbejde om både militære, diplomatiske og økonomiske forhold. Dog er krisens betydning mere begrænset, end man kunne have frygtet. Ruslands vigtige interesse i arktisk olie og gas gør, at Moskva har ført en mindre aggressiv politik i det høje nord. I stedet er det særligt Vesten, der har bragt krisen til polarregionen ved at inddrage regionen i sine sanktionspakker, og det kan betyde, at Rusland skifter kurs i fremtiden. I så fald vil Rusland ikke søge en direkte militær konfrontation, men i stedet udnytte politiske svagheder i den vestlige alliance ved hjælp af provokationer, obstruktion af samarbejde og suverænitetskrænkelser. Rigsfællesskabet bør fortsætte sin samarbejdsorienterede politik i Arktis. Praktisk samarbejde og åbne kommunikationskanaler til Moskva vil gøre det muligt at afspænde situationen og undgå, at misforståelser og enkeltstående episoder fører til en unødig eskalering. Samtidig bør Rigsfællesskabet dog forberede sig på, at Rusland kan skifte kurs i Arktis i det omfang, at disse forberedelser ikke underminerer den samarbejdsorienterede politik.
  Description: The Ukraine crisis has made it more difficult to cooperate over military, diplomatic, and economic matters in the Arctic, but the impact of the crisis is less severe than it could have been. Oil and gas exploration and exploitation in the Arctic is central to Russia's grand strategy and it makes Russia more dependent on the other states in the Arctic, and thus more prone to cooperate in the region. Instead, it is mainly the West that has brought the crisis to the High North by including the region in its sanction packages. It may become rational for Russia to change to a more aggressive course in the Arctic. Russia will not seek a military confrontation in that case, but will instead exploit political weaknesses in the Western alliance through provocations, obstructions of cooperation, and violations of sovereignty. The Kingdom of Denmark (Denmark, the Faeroe Islands, and Greenland) should continue its cooperation-oriented policy in the Arctic. Practical cooperation and open channels of communication enable Denmark and the Western states to lower tensions and to avoid that a single incident or misunderstanding escalates the situation. The Kingdom of Denmark should concurrently prepare for how to handle a more assertive Russia in the Arctic, insofar as these preparations do not undermine its cooperation-oriented policy in the High North.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 27
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 28
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Overordnet set anlægger rapporten et fokus på de motiver og målsætninger, der driver og præger Tyrkiets deltagelse i den internationale koalition til bekæmpelse af ISi Irak og Syrien (herefter Koalitionen). Formålet er at belyse Tyrkiets konfliktende interesser i relation til Koalitionen. Det vil sige de områder, hvor Tyrkiets interesser og midler ikke er i overensstemmelse med Koalitionens sigte. Efter en mere kortfattet, historisk betonet analyse af udviklingen i tyrkisk udenrigspolitik de seneste år, giver rapporten en mere dybdegående analyse af den interne, politiske dynamik op til og efter junivalget i Tyrkiet og dets betydning for udenrigspolitikken. En begrænset periode, der for den siddende regering både bød på indenrigs- og udenrigspolitiske udfordringer. Samlet set fik processen afgørende betydning for, hvilke nationale særinteresser, den tyrkiske regering kom til bordet med i Koalitionsregi, og som affødte spændinger i forholdet mellem parterne, Tyrkiet og USA. Rapporten præsenterer derfor en samlet analyse af de tyrkiske interesser, der er retningsgivende i denne første tid i forholdet mellem Koalitionen og Tyrkiet.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 29
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Når spanierne den 20. december vælger nyt parlament, er det med bevidstheden om, at det politiske og forfatningsmæssige landskab er under stærk forandring. Catalonien er i færd med at forsøge at løsrive sig fra Spanien, og blandt de spanske vælgere ses en stigende mistillid til de to store etablerede partier, det konservative PP og det socialistiske PSOE. Nye partier som Podemos og Ciudadanos udfordrer den herskende politiske elite. Denne DIIS-rapport, skrevet af Morten Heiberg, professor i spansk historie og politik samt Lea Bander og Tomás Cárdenas Nervil, begge cand.mag. i Spansk, viser, at den nuværende spanske krise er mere end blot en dyb national krise. Der er tale om en identitetsmæssig og forfatningsmæssig krise, hvis politiske konsekvenser rækker ud over den iberiske halvø. Løsriver Catalonien sig, sådan som vinderne af regionalvalget i Catalonien i september 2015 har bebudet, vil det kunne skabe uro i de sydfranske områder, som catalanske og baskiske separatister gør krav på, ligesom det vil kunne anspore til regionalisme og nationalisme andre steder på kontinentet. Løsrivelsen kan desuden få drastiske økonomiske konsekvenser, ikke kun for Catalonien og Spanien. For EU kan krisen i værste fald medføre en betydelig økonomisk ustabilitet samt et opbrud i eurozonen som følge af et muligt spansk kollaps. Rapporten anbefaler, EU klart tilkendegiver, at der skal findes en fælles løsning. Det indebærer også, at Danmark og EU melder klarere ud, end tilfældet er i dag, at de catalanske separatisters forfatningsstridige strategi ikke vil bære frugt inden for de europæiske rammer. Spanien og Catalonien er nødt til at genfinde den samarbejdsvilje, der tillod Spanien at overgå til demokrati i slutningen af 1970érne, hvis en løsning skal findes.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 30
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: University of Copenhagen, Economic Policy Research Unit (EPRU)
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 31
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Med en række evalueringsreformer har danske politikere siden sen-80´erne forsøgt at gøre op med lærernes autonome undervisning for at få lærere til gennem evalueringer at forbedre elevernes læring. I 90´erne blev der bl.a. introduceret frivillige kvalitetsprogrammer og teamarbejde, og i 00´erne fulgte nationale læringsmål, -test og skriftlige elevplaner. Mere indflydelse til skolelederen er blevet set som et politisk svar på, hvordan evalueringsreformerne kan blive gennemført ude i skolerne, så eleverne lærer mere. Samtidig har den evidensbaserede skoleledelsesforskning givet en række svar på, hvilke generelle ledelsespraktikker og succesfulde personlighedstræk hos skoleledere der kan fremme elevernes læring og faglige udbytte i folkeskolen. Ifølge denne ph.d.-afhandling er den politiske og evidensbaserede forståelse af skoleledelse for entydig. Afhandlingen argumenterer i stedet for, at skoleledelse ikke opstår entydigt eller klart, når politikerne introducerer nye evalueringsreformer i folkeskolen. Der er snarere tale om, at skoleledelse opstår forskelligt og med skiftende aktører – skoleledelse emergerer flertydigt. I lokale kontekster spiller en række forhold ind og får betydning for, hvem der leder hvem, hvordan, hvor og hvornår. Ud fra et toårigt studie i to folkeskoler på den københavnske vestegn og med brug af aktør-netværksteori undersøger afhandlingen, hvordan forskelligt praktisk udstyr og taktiske manøvrer ud fra lokale dagsordner oversætter de politiske evalueringsreformer ude i skolerne, og hvad disse oversættelser betyder for flertydig og emergerende ledelse. Skolerne, som i afhandlingen bliver kaldt ABC Skolen og Byskolen, er blevet undersøgt med interviews, fotos og logs samt observationer. Afhandlingen er en artikelafhandling, som består af tre videnskabelige artikler udarbejdet på engelsk og en dansk ramme, der introducerer afhandlingen, præsenterer baggrundsanalyser, reviewer dansk og international skoleledelseslitteratur, udvikler ledelsesanalytik og metodisk setup samt præsenterer analysestrategiske valg og foretager en samlende konklusion. Den teoretiske inspiration kommer primært fra aktør-netværksteori (Bruno Latour, Michel Callon og John Law). Samtidig inddrager afhandlingen Mats Alvesson og Andrew Spicers (2010) flertydighedscentrerede ledelsesanalytik samt postbureaukratisk ledelsesteori, teori om evaluering og læringsledelse samt teori om ledelse med social kapital.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 32
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Moderniseringen af den offentlige sektor ses i denne afhandling som ramme for paradigmeskift i den danske velfærdsmodel i perioden 2001 – 2012, hvilket er afhandlings tidsmæssige kontekst. Disse paradigmeskift indebærer flere diskontinuiteter, som har skabt store indholdsmæssige ændringer i velfærdsværdikæden, og som har påvirket og stadig påvirker hele den offentlige sektor. Det er derfor af stor betydning for staten og den til enhver tid siddende regering - som politisk forvalter af denne velfærdsværdikæde, der strækker sig fra regeringen til borgerne - at de fagprofessionelle forstår, accepterer - og er motiveret til at gennemføre den stadige omstillingsproces af kerneopgaver og velfærdsydelser i velfærdsinstitutionerne uden at miste grebet om den daglige leverance af de primære ydelser. De offentlige mellemledere bliver dermed centrale aktører, og de har over de sidste mere end 10 år i stadig højere grad fået tildelt ansvaret for at sikre den daglige drift i den offentlige sektor. Det kræver både en kognitiv forståelse og en affektiv forankring af de mange reformer hos fagprofessionelle medarbejdere uden at de mister deres engagement. I afhandlingen argumenteres for, at dette fordrer en cirkulær omdannelse eller en nyskabelse, først af de offentlige ledere og dernæst med deres hjælp af de fagprofessionelle. Diplomuddannelsen i Ledelse blev i 2003 etableret for at medvirke til denne omskabelse af de offentlige ledere, og anses derfor som et vigtigt led i velfærdsværdikæden, og denne uddannelse er den kontekstuelle platform for afhandlingen. Der argumenteres endvidere i afhandlingen for at nyskabelse af de offentlige ledere politisk og arbejdsmæssigt forventes at blive instrumentelt båret af Diplomuddannelsen i Ledelse, hvilket fører til afhandlingens problemfelt, centrale fokus og spørgsmål. Er nyskabelsen blevet realiseret? Hvordan er uddannelsen egentlig tilrettelagt for at leve op til formålet? Hvad er det foreløbige resultat? Hvordan fremtræder den ny professionelle offentlige leder i sin praksis? Har lederne taget opgaven på sig? Intervenerer de ind i de fagprofessionelles faglige beslutninger? Får de omstillingen til at ske?
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 33
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål er, hvordan kapitalfondene skaber værdi for deres porteføljevirksomheder ved brug af metoder og kompetencer. Metoderne er de instrumenter, kapitalfondene anvender, mens kompetencerne er deres evne til at benytte metoderne effektivt. Siden den første kapitalfond så dagens lys i midten af 70’erne, har der været betydelig fokus på denne ejerskabsform. På den ene side er kapitalfondene blevet kritiseret for at skabe værdi for aktionærerne på andre stakeholderes bekostning, på den anden side er der gjort adskillige forsøg på at påvise, at virksomheder i kapitalfondsejerskab klarer sig bedre end andre virksomheder. Udgangspunktet for denne undersøgelse er, at ingen ejerskabsform er den optimale under alle forhold. Alle virksomheder gennemlever forskellige faser, og kapitalfondsejerskabet egner sig bedst for virksomheder, der har behov for hurtig transformation. Undersøgelser af, hvordan kapitalfondsejede virksomheder klarer sig i sammenligning med andre virksomheder, bidrager derfor ikke til at fremme forståelsen for kapitalfondenes værdiskabelsesproces. Kapitalfondenes funktion som tidsbegrænset ejer forstås bedst ved at analysere dem i den kontekst, de opererer. Kapitalfondene udgør ikke en homogen investorgruppe, der handler ens på alle udfordringer, men de råder over bestemte instrumenter og kompetencer, som tegner et mønster i den måde, de arbejder på. Afhandlingens formål er at afdække dette mønster. Metoden er en casebaseret analyse af tre danske kapitalfondsejede virksomheder, som er udvalgt efter en række krav til forskellighed. De tre cases er byggevarekæden DT, som var ejet af en kapitalfond fra 2003 til 2006, fjernvarmerørsproducenten Logstor, som var ejet af kapitalfonde i to omgange fra 1999 til 2013, og medicinalvirksomheden Nycomed, som var ejet af kapitalfonde i tre omgange fra 1999 til 2011. Der er således i alle tre tilfælde tale om virksomheder, som er exited, så kapitalfondsejerskaberne kan ses i deres helhed. Undersøgelsen er baseret på interviews med 21 personer, hvoraf de 20 har haft en tilknytning til en af de tre virksomheder, mens den sidste repræsenterer en bank, der har deltaget i finansieringen af alle tre virksomheder. De 20 personer med direkte tilknytning til de tre virksomheder repræsenterede fire grupper: kapitalfondene, bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne. Repræsentanterne for de fire grupper redegjorde fra hver deres synsvinkel for, hvorledes de mente, kapitalfondene arbejdede med virksomheden.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 34
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandling beskæftiger sig med institutionaliseringen af digitalisering i den danske kommunaladministration. At digitalisere vil i den sammenhæng sige at bruge informationsteknologi (IT) til strategisk udvikling af arbejdsgange, og digitalisering er derfor tæt forbundet med at skabe en organisation, der både er omstillingsparat, refleksiv og nytænkende. Selvom institutionalisering af digitalisering således er synonym med en radikal forandring af den kommunale administration, mangler der viden om, hvordan arbejdet med at institutionalisere digitalisering påvirkes af organisationsmedlemmernes forhold til IT: et forhold, som litteraturen tidligere har indikeret, kan have afgørende betydning for digitalisering. Afhandlingen bidrager med ny viden på området. Til det formål trækker afhandlingen på det neo-institutionelle begreb institutionelt arbejde, som giver mulighed for at belyse aktørernes rolle i institutionaliseringsprocesser. Afhandlingen baserer sig på et casestudie af to typiske danske kommunaladministrationer, hvoraf den ene er et resultat af kommunesammenlægning i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Det empiriske grundlag består af kvalitative data i form af interviews, dokumentanalyser og mødeobservationer. Den indledende dataanalyse, som er inspireret af grounded theory, pegede på tre centrale analysetemaer i relation til afhandlingens fokus. Disse temaer, som lægger op til tre forskellige håndteringer af data og cases, danner grundlag for afhandlingens tre artikler.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 35
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingen udforsker mulighedsbetingelserne for autentisk styringsdialog i den offentlige sektor – forstået som en dialog, hvor deltagere fra forskellige styringsniveauer kan dele kompleksitet og dilemmaer i styringsbetingelserne i et sprog, som opleves som vedkom-mende og træffende. Afsættet tages fra et perspektiv ”inde fra” en konkret styringspraksis – nemlig et narrativ fra 2011, da forfatteren selv arbejdede som kommunaldirektør i Furesø Kommune. Fortællingen afsøger de forskellige ”dagsordener” for styringen, der hver især har sin særlige måde at tematisere komplekse styringsbetingelser, og som også rejser hver sine sæt af paradokser. Kommunaldirektøren skelner mellem diskussioner, der omhandler ”genopretning af orden og budgetssikkerhed” (med den skandaliserede Farum Kommune som bagtæppe), diskussioner om effektivisering og diskussioner om radikal velfærdsinnovation. Hvor diskussionen om orden opererer med meget snævre distinktioner mellem opfyldelse og ikke-opfyldelse af normer og regler, så er effektiviserings- og innovationsdiskussionerne præget af tiltagende åbenhed for de processer, der former rammebetingelserne for denne type vurderinger. En anden iagttagelse er, at ordens-diskursen typisk tiltrækker sig opmærksomheden, når den udfordres.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 36
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingen undersøger: 1)Hvordan staten har forholdt sig til de ikke-statslige omdømmeaktører og deres arbejdsområder. 2) Hvilke omdømmepolitikker den danske stat førte over for henholdsvis Sovjetunionen og USA inder den kolde krig (1945-1988). En diskussion af en række teorier om, hvordan stater relaterer til landets omdømme viser, at eksisterende teorier såsom nationbranding, public diplomacy og soft power ikke er anvendelige til en historisk analyse af ovenstående spørgsmål. Derfor bliver der i starten af afhandlingen brugt tid på at opbygge et begrebsapparat der relatere til hvert spørgsmål.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 37
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 38
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 39
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: The Arctic is characterized by a well-functioning international governance regime. Arctic and non-Arctic states aim to solve the challenges following climate change in concert. However, certain challenges and processes may destabilize the intergovernmental order in the long run. This report distinguishes between global and regional dynamics. Future global struggles between the great powers may have repercussions in the high north. On the regional level itself, four questions may destabilize Arctic governance: the status of the North-East Passage, unresolved border disputes, the role of China, and the introduction of more military capabilities. The report offers two guidelines for the strategic approach of the Commonwealth of Denmark towards the Arctic. Firstly, the Commonwealth can play a constructive role for the future stability of the Arctic by aiming, to the extent possible, to solve the four regional challenges. Secondly, the approach of the Commonwealth towards the question of Arctic stability cannot be disentangled from Copenhagen's global priorities.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 40
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: The proliferation of advanced information and communication technology has not only enhanced welfare and facilitated the exchange of ideas across national boundaries, but also led to an increasing vulnerability. As more and more of our economy, social, administrative and military activities are conducted through cyberspace, the risk of hostile and potentially harmful cyber activities increases. This report focuses on politically motivated hostile cyber-activities. Specifically, the report looks at three dimensions: A conceptual (what is a cyberattack and when - if ever - does it make sense to talk about cyberwar?), a strategic (how does the emergence and proliferation of "cyberweapons" affect political violence and modern armed conflicts in a strategic sense?), and a legal (how does political actors' use of cyberspace challenge the traditional legal concepts and categories, such as espionage, violation of sovereignty, force and armed attacks?). [...]
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 41
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 42
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingen rejser et kritisk perspektiv på individualiseringen af sundhedsfremme ud fra en diskussion af ledelse af selvledelse i det moderne arbejdsliv. Det er karakteristisk for den eksisterende danske og internationale forskning i selvledelse, at der er gennemført en begrænset empirisk udforskning af selvledelsens funktion og virke i arbejdslivets praksis. Det er i særlig grad empirisk underbelyst, hvordan variationer i forholdet imellem selvledelse og ledelse indvirker på forekomsten af stresssymptomer. Et nyere dansk empirisk projekt placerer selvledelse, beskrevet som en særlig form for selvorganiseringskompetence, i en positiv position i forhold til at håndtere det grænseløse arbejdsliv. Det grænseløse arbejdsliv beskrives her som det at have frie grænser i forhold til organiseringen af ’arbejdstid og arbejdssted’. Disse resultater udfordrer tidligere studier indenfor arbejdslivsforskning, hvor man i højere grad har set selvledelse koblet sammen med stress og stigende krav til individet (Phil-Tingvad, 2010; Allvin et. al., 2011, Lund & Hvid, 2007). I den internationale forskning beskrives selvledelse som ’Self-Leadership’. Self-Leadership handler om en særlig form for selvkontrol, hvor individet giver sig selv feedback og er selvmotiverende (Neck & Hougton, 2006; Manz & Neck, 2004). Self-Leadership er en teori, der arbejder med selvledelse uden en konkret kobling til arbejdslivet. Teorien beskæftiger sig derfor ikke med selvledelsens sammenspil med ledelsen og herunder betydningen af ledelse som relevant kontekstuelt parameter. Selvledelse bliver set som en eksistentiel form for egenledelse....
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 43
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 44
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Der findes en lang række bud på, hvordan man kan tænke om og arbejde med strategi. På trods af den tilsyneladende rivende udvikling indenfor det strategiske forskningsfelt gennem de seneste godt 50 år står virksomheder dog overfor en enorm udfordring, idet en overvejende del af strategiske initiativer fejler. Den manglende evne til at eksekvere strategier har den konsekvens, at det begrænser en virksomheds vækst og dens tilpasningsevne og konkurrenceevne, hvorved både virksomheder og samfundet som helhed går glip af en enorm værdiskabelse. Manglende eksekvering betegnes derfor af nogle som den største barriere for succes og vigtigste årsag til skuffede forventninger. På trods af ovennævnte har den hidtidige forskning indenfor strategi primært koncentreret sig om udviklingen af strategier fremfor eksekveringen af dem. Populært sagt har eksekveringen af strategierne i forskningen primært kun fået ’plads på bagsædet’, hvor den bagvedliggende tankegang har været, at eksekvering mest af alt bare har skullet fikses efter formuleringen af strategien. Dermed har metoder og problemer i relation til strategieksekvering fået langt mindre opmærksomhed end dem, som anvendes indenfor strategiudvikling. Med henblik på at opnå en større forståelse for ’strategieksekvering i praksis’ har afhandlingen besvaret, hvorfor danske virksomheder ikke lykkes med at eksekvere deres strategier.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 45
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Emnet for denne afhandling er dansk skatteretlig CFC-lovgivning. Denne form for lovgivning går kort fortalt ud på, at aktionæren i et selskab under særlige omstændigheder skal medregne en andel af selskabets indkomst til sin egen skattepligtige indkomst, selvom selskabet ikke har udloddet udbytte til aktionæren. I international sammenhæng er CFC en forkortelse for Controlled Foreign Corporation (eller Company), og som forkortelsen antyder, finder sådanne regler normalt kun anvendelse, hvis selskabet er kontrolleret af aktionæren og er hjemmehørende i udlandet. Med andre ord angår CFC-beskatning normalt indkomsten i udenlandske datterselskaber. Uden CFC-regler vil beskatningen af aktionæren normalt være udskudt til det tidspunkt, hvor det udenlandske datterselskab udlodder udbytte til aktionæren, eller hvor aktionæren afstår sin aktiepost i det udenlandske datterselskab. I andre tilfælde vil beskatning hos aktionæren slet ikke finde sted. Såfremt det land, hvori det udenlandske datterselskab er hjemmehørende, ikke beskatter datterselskabets indkomst eller kun beskatter indkomsten med en lav sats, er der således mulighed for at skatteudskydelse eller skatteundgåelse kan forekomme, hvis aktionæren indretter sig således, at indkomst oppebæres af det udenlandske datterselskab i stedet for hos aktionæren selv. Det grundlæggende formål med afhandlingen er – ved anvendelse at den retsdogmatiske metode – at analysere dansk CFC-lovgivning og praksis med henblik på at udlede gældende ret på området – de lege lata. I den forbindelse er det tillige hensigten at identificere uklarheder samt vurdere, om de danske CFCregler strider mod indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster eller EU-retten. Et yderligere formål med afhandlingen er at vurdere, hvorvidt dansk CFC-lovgivning kan anses for at imødekomme visse retspolitiske hensyn, og såfremt dette ikke er tilfældet at komme med alternative bud på, hvordan de danske CFC-regler med fordel kan udformes. Med andre ord har afhandlingen også haft til formål at komme med betragtninger de lege ferenda
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 46
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingen har to formål. For det første undersøges hvorledes det blev muligt at de to sygdomsnavne mani og melankoli samt de tilstande de har refereret til i løbet af et bestemt tidsrum, omtrent sammenfaldende med det 19. århundrede, kunne forskyde sig i forhold til tidligere overleverede bestemmelser af en ganske anden art. Hvor tidligere problematiseringsformer i vid udstrækning forbandt disse sygdomslidelser med en fuldstændig galskab stående overfor en der var mere begrænset, udforskes det således hvordan og i forbindelse med hvad melankolien og manien senere kunne finde sammen i et nyt fællesskab omkring stemningen som en særlig artikulationskategori. Det blev her tale om et fællesskab hvori manien og melankolien grundlæggende afgrænsedes og artikuleredes som bestemte sindssygdomme under hensyn til følelseslivets område og hvori de indbyrdes primært kom til at adskille sig bipolært ved det opstemte (lysten, nydelsen, det behagelige) overfor det nedstemte (ulysten, smerten, det ubehagelige). I denne sammenhæng var den førhen definerende afsindighed ikke længere en betingelse for de maniske og melankolske tilstandes sygelighed, men var derimod blevet en ofte forekommende stemningskongruent fremtrædelsesform. Afhandlingens andet formål er på denne baggrund at skildre centrale dele af den historiske baggrund for den særegene fremmedgørelsesfigur der er kommet til at høre til det moderne begreb om psykisk sygdom. Der synes her at være blevet tale om en form for fremmedgørelse der ikke forudsætter den intellektuelle forstyrrelse som førhen kunne sætte den gales sensus privatus udenfor fornuftens forudsatte sensus communis. I stedet er trådt en om sig selv bevidst fremmedgørelse fra et eget sædvanligt selv indenfor rammerne af et fællesskab som både før og efter forrykkelsen er lige så alment som det moderne følelsesliv i sin relative autonomi. Det empiriske materiale for denne historiske undersøgelse består i det bredest mulige udvalg af offentliggjorte ytringer der med herkomst i en dansk sammenhæng i perioden 1800-1900 tematiserer manien og melankolien som psykiske sygdomme. Den analytik som bringes i anvendelse overfor dette materiale er den historiske problematiserings- og erfaringsanalyse, hvilken afhandlingen samtidig præsenterer i sin hidtil mest udviklede form.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 47
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandling handler om selvledelsesfænomenets kommercielle konceptualisering. Afhandlingen baserer sig på et metodekombinerende forskningsprojekt bestående af aktionsforskning og fænomenologisk analyse. Projektet er etableret og finansieret efter erhvervsPhD-ordningen og er som sådan underlagt en dobbeltmålsætning om både erkendelsesmæssig videnskabelse og empirisk nytteskabelse. Projektets aktionsforskningsdel er gennemført, blandt navnlig ingeniørsegmentet i DONG Energy Power, og den fænomenologiske analyse er gennemført med særlig afsæt i kandidatens forholdsvis atypiske baggrund nemlig en protestantisk tilværelsestydning. Projektet er initieret af virksomheden selv, det vil sige af ledelsen i udviklingsfunktionen Engineering i samarbejde med ledelsen i Powers afdeling for HR-Udvikling. Forskningsspørgsmålet lyder slet og ret: Hvordan skal selvledelse konceptualiseres i DONG Energy Power? Dette er i udgangspunktet et nytteorienteret spørgsmål, men afhandlingen viser, at dette spørgsmål implicerer en grundlæggende erkendelsesteoretisk problematik om, hvorledes et meningsfuldt og værdiskabende selvledelsesbegreb overhovedet lader sig konceptualisere. Bag selvledelsens hvordan gemmer der sig et normativt spørgsmål om selvledelsens hvorfor. Projektet er empirisk set sat i verden, fordi der viste sig en række problematikker i forbindelse med virksomhedens konceptualisering af dets ønskede selvledelsesbegreb; problematikker omhandlende forholdet mellem design og emergens, fastholdelse og performance, nødvendighed og mulighed og eksistens og produktivitet.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 48
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandling er en artikelbaseret afhandling bestående af fire artikler og en kappe. Afhandlingen er et narrativt og etnografisk casestudie af, hvordan job- og personalekonsulenter i en specifik konsulentvirksomhed gennem arbejdspraksisfortællinger om selv, arbejde og organisation arbejder med at skabe mening og identitet (individuel, kollektiv og organisatorisk) i forhold til deres daglige arbejde og organisationen. Konsulenternes daglige arbejde er kendetegnet ved at være immaterielt videnarbejde (Alvesson, 2000; Ipsen, 2006), hvor både input (konsulenternes viden og erfaringer) og output (kandidater, kunder og samarbejdspartneres tilfredshed og fremdrift) er af en immateriel karakter. Herunder fremstår det centralt, at en stor del af arbejdet er at etablere og ”være i” relationer til kandidater, kunder, virksomheder og samarbejdspartnere, og at konsulenterne er centrum for mange, til tider modsatrettede, krav og forventninger fra kunder, kandidater, kollegaer, ledelse osv.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 49
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Med udgangspunkt i det danske talesprogskorpus DanPASS undersøges tilbøjeligheden til fonetisk reduktion i dansk talesprog i forhold til en række intralingvistiske faktorer. I undersøgelsen udføres en kortlægning mellem 300.000 fonemer og foner. På baggrund af denne kortlægning er det muligt at danne et meget detaljeret billede af både hvor i sproget den fonetiske realisering afviger fra den fonologisk forudsagte form, og naturen af denne afvigelse. I afhandlingen fokuseres der på den type afvigelser der kan karakteriseres som reduktioner, dvs. svækkelse og bortfald af de enkelte lydsegmenter. De reducerede forekomster sammenlignes med de øvrige annoterede lag i korpusset, herunder grammatiske, informationsstrukturelle og prosodiske forhold. Det demonstreres at tilbøjeligheden til reduktion, såvel som reduktionernes fonetisk resultat, i høj grad er knyttet til lingvistisk faktorer, såsom ordklasse, grammatisk funktion, ny vs. kendt information, fokus, emfase mm. foruden en række fonologiske faktorer. Reduktioner bliver ofte betragtet som sprogligt ukrudt, men på baggrund af den systematiske sammenhæng med informationsbærende elementer i sproget, virker det rimeligt at betragte reduktioner som funktionelle elementer, der er understøttende for kommunikationen snarere end forstyrrende. I afhandlingen udforskes og dokumenteres en række tilbøjeligheder som ikke tidligere er undersøgt i dansk, og kun sparsomt i internationale sammenhænge. Herigennem opnås et dybere indblik i dansk lydstruktur og de mønstre som reduktioner generelt ser ud til at følge.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 50
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Siden begyndelsen af 1980erne har den offentlige sektor i Danmark, og flere andre vestlige lande, været genstand for en moderniseringsproces. En moderniseringsproces, der har ført til nye måder at tænke og bedrive offentlig administration og ledelse på, herunder anvendelsen af organisatorisk strategi i en offentlig kontekst. Formen, sådanne organisatoriske strategier antager i en offentlig kontekst, er dog i høj grad et uudforsket område, hvilket er omdrejningspunktet for nærværende afhandling og følgende fundamentale forskningsspørgsmål: Hvordan tager strategi og strategisk ledelse form i en dansk offentlig kontekst? For at besvare ovenstående forskningsspørgsmål, er der udviklet et konceptuelt framework, som tillader en analyse og kortlægning af specifikke variable med relevans for den form, strategi og strategisk ledelse antager i en offentlig kontekst. De variable, der anvendes som analytisk linse i det konceptuelle framework, vedrører en organisations styringsmæssige kontekst, strategiske tilgang samt anvendte redskaber og teknologier. Analysen og kortlægningen af den styringsmæssige kontekst trækker på en række forskningsmæssige bidrag omkring eksisterende styringsparadigmer og deres karakter. Den strategiske tilgang er analyseret og kortlagt med udgangspunkt i Whittingtons (2001) strategiske perspektiver samt yderligere forskningsmæssige bidrag vedrørende de enkelte perspektiver....
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 51
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandling er en institutionsetnografisk undersøgelse af, hvordan det psykiatriske arbejde praktiseres og forstås af ledere og medarbejdere på et behandlingspsykiatrisk hospital (Hospitalet) og et socialpsykiatrisk bosted (Bostedet). I undersøgelsen besvarer jeg tre spørgsmål: Hvilke hverdagslogikker former tilgangen til det psykiatriske arbejde? Hvordan former de forskellige hverdagslogikker tilgangen? Og hvordan sameksisterer forskellige hverdagslogikker i hverdagen i organisationer? Begrebet hverdagslogik er en operationalisering af begrebet institutionel logik fra den ny-institutionelle teori. Institutionelle logikker er defineret som praksisser, antagelser, overbevisninger, værdier og regler, der findes meningsfulde indenfor et fællesskab, og har en formende indvirkning på, hvordan fællesskabet agerer. Institutionelle logikker har ofte været anvendt til at undersøge, hvordan fællesskaber agerer på et makro- eller meso-niveau, mens der efterlyses forskning i, hvordan institutionelle logikker former praksis på mikro-niveau. Ved at operationalisere begrebet institutionel logik som hverdagslogik undersøger jeg hvilke praksisser, antagelser og værdier, der former det psykiatriske arbejde i hverdagen på Bostedet og Hospitalet. I forskningen om institutionelle logikker har der været en tendens til at undersøge, hvordan få institutionelle logiker former et fællesskabs praksis. Herved er det overset, at fællesskabers praksis ofte formes af konstellationer af flere institutionelle logikker. Ved at designe denne afhandling som an afdækning af hvilke hverdagslogikker, der former det psykiatriske arbejde, og en undersøgelse af hvordan de gør det, undersøger jeg netop sådan en konstellation af hverdagslogikker. Dette muliggør, at jeg også kan beskrive, hvordan de forskellige hverdagslogikker, der former det psykiatriske arbejde på forskellige måder, sameksisterer i hverdagen i organisationerne.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 52
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: On April 25, 2013, UN's Security Council established a 12,600-strong peacekeeping force for Mali. The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) is to take over and continue the security and stabilization task that the French-led military operation in cooperation with UN's African-led International Support Mission to Mali, AFISMA, initiated in January 2013. The aim of this report is to present a number of long- and short-term perspectives for the recently initiated peace- and state-building process in Mali by focusing on the historical, structural and political causes of the crisis in Mali. Understanding these causes and handling their derived conflict potentials provide a minimum of prerequisites for establishing long-term peace. The report is structured according to four intertwined conflict potentials: Mali's fragile state, the status and background of the Tuareg rebellion, the organized crime and the regional cooperation. ...
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 53
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: On January 11, 2013, France initiated a military intervention in Mali. The French operation Serval targeted a raft of militant Islamist groups, which in 2012 had taken control of the northern part of the country. The aim of the current report is to provide an overview of the militant groups in Northern Mali to make an assessment of their current situation. Are they weakened by the intervention, and how are we to understand the relations between the various groups? The first part of the report presents the political context of the conflict and outlines the political meltdown of Mali in 2012, where a Tuareg rebellion combined with a coup d'état plunged the country into a deep crisis. The second part maps out ideologies, practices and recent history of the three major Islamist groups Ansar Dine, AQIM (al Qaeda in Islamic Maghreb) and Mujao (Mouvement pour l'unité et jihad en Afrique de l'Ouest). The final part argues that although the militant Islamist groups are currently on the defensive, AQIM and various splinter-groups have advantages such as knowledge of the terrain, experience of guerilla-war and time on their side. Moreover, the general threat against Western targets in the region has become more complex and dynamic, since it no longer stems from these groups in a strict sense, but from a loose and fluctuating network of like-minded groups.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 54
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Iran is now subjected to the harshest economic sanctions ever imposed on any country in the world. This report discusses if and how these sanctions work, first by analysing their intended purposes and how the many phases and layers of sanctions imposed by the USA, the EU and the UN Security Council have created an almost impenetrable, escalating sanctions regime against Iran. Secondly, the report illustrates how the sanctions are experienced, debated and received in Iran, and what direct and indirect consequences the sanctions have on Iran's nuclear program, the country's financial crisis, social conditions and the upcoming presidential election in June 2013. The conclusion is that the sanctions do work, but not according to their intentions. The sanctions are contributing to changing Iran: The external pressure creates further tensions and fractions on the domestic political scene; the market moves from the West to the East, and people are subjected to a humanitarian crisis. But the sanctions have not limited Iran's nuclear program; it has only been further developed during the last seven years. Therefore, there is still a considerable risk that the increasing isolation of Iran in a worst case scenario can lead to a military confrontation.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 55
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-02-18
  Description: Denne rapport analyserer muligheder og begrænsninger for anvendelsen af militære kapaciteter i humanitære katastrofer. Rapporten skal ses i konteksten af aktuelle overvejelser om mulighederne for et tættere samarbejde mellem militæret og Beredskabsstyrelsen i forbindelse med styrelsens internationale indsatser, men analysen vil inddrage den større internationale kontekst, der er afgørende for hvorvidt og hvordan militære kapaciteter med fordel kan bruges i humanitære katastrofer. Som det vil fremgå, er der forandringer i den internationale kontekst, der gør det aktuelt at se på spørgsmålet om militære kapaciteter i sammenhæng med en revision af Beredskabsstyrelsens internationale strategi. Dels er FN's register over militære og civile forsvarskapaciteter (MCDA) blevet nedlagt, og dels er der i disse år løbende forhandlinger om, hvordan det internationale humanitære samfund kan spille sammen med de stadigt mere ambitiøse nationale og regionale katastrofeberedskaber, som præger den internationale udvikling på området.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 56
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-02-18
  Description: Krig og væbnet konflikt har til alle tider været kendetegnet ved bestræbelser på at opnå større afstand til fjenden.1 Gennem anvendelsen af spyd, bue og pil, rifler, artilleri, vejsidebomber og krydsermissiler har kombattanter bestandigt forsøgt at udvikle våben og metoder til at slå fjenden ihjel på sikker afstand. I én forstand kan den militærtekniske historie sågar ses som en lang række af forsøg på at kæmpe med større rækkevidde. Ambitionen har derfor - næsten uden undtagelse - været at sikre en ulige kamp. Det samlede resultatet af disse anstrengelser har været en primært teknologisk drevet udvikling, som igennem flere århundreder har givet Vesten en militær overlegenhed i forhold til såvel statslige som ikke-statslige modstandere.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 57
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Velfærdsstaten befinder sig i et vadested. Befolkningen bliver ældre, og finansieringsgrundlaget skrumper. Det giver grundlag for diskussioner om, hvorvidt kursen skal justeres eller lægges radikalt om, og hvordan forholdet skal være mellem rettigheder og pligter i fremtiden. I de aktuelle diskussioner om den danske velfærdsstats fremtid er det et tilbagevendende spørgsmål, hvordan den danske velfærdsstatsmodel er opstået, og hvad der egentlig er dens centrale bestanddele. Den danske velfærdsstats rødder kan naturligvis trækkes langt tilbage, men der er efterhånden enighed om, at de første årtier efter befrielsen står som helt centrale i forhold til den moderne danske velfærdsstats historie. I perioden fra 1945 til slutningen af 1950’erne blev en række væsentlige forudsætninger således skabt for, at den moderne velfærdsstat kunne realiseres i 1960’erne og 1970’erne, hvor omfattende velfærdsreformer blev gennemført og en stor offentlig sektor etableredes.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 58
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Ph.d.-afhandlingen undersøger betydningen af ledelsens styringsform i forhold til medarbejdernes meningsskabelse omkring CSR. Herunder hvorvidt CSR som koncept påvirker medarbejderes forventninger til ledelsens styringsform og sensegiving, og i givet fald hvordan. Ligeledes hvilke virksomhedsinterne processer der viser sig at have indflydelse på ledelsens styringsform og medarbejdernes meningsskabelsesproces i relation til CSR. Afhandlingen er baseret på et longitudinelt studie i VELUX hovedkontor i Hørsholm, Danmark, i forhold til implementeringen af Sustainable Living, som er det overordnede mål for VELUX’ arbejde med bæredygtighed såvel internt som eksternt. Data er indhentet med to års interval i henholdsvis 2008 og 2010 og er baseret på 70 interviews med medarbejdere, mellemledere og ledelse i 2008 og 2010 samt observationsstudier i sammenlagt 2½ år. Sideløbende med disse undersøgelser har jeg deltaget i seminarer, projekter & møder, fulgt presseomtale om CSR i VELUX og undersøgt interne dokumenter med relation til CSR området.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 59
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Denne rapport analyserer forholdet den somaliske oprørsbevægelse og terrorgruppe Harakat al-Shabaab al-Mujahideen og al-Qaeda. Rapporten forklarer i sin første del, hvorfor al-Shabaab og al-Qaeda i februar 2012 efter flere års tilnærmelser endte med at fusionere officielt, og diskuterer i den forbindelse også bredere, hvordan lokale oprørsbevægelser, som al-Shabaab, og internationale terrorister, som al-Qaida, i forskelige (indledende) faser har kunnet drage gensidig fordel af hinanden og har haft incitament til at øge samarbejdet. I anden del argumenterer rapporten dog for, at dette parløb sandsynligvis vil svækkes på længere sigt, og at denne proces allerede er startet. Ved at trække på bredere teorier omkring terrorbevægelsers afmatning, marginalisering og afslutning, analyseres der, hvilke spændinger, der eksisterer internt i al-Shabaab ang. gruppens ledelse, strategi og særligt forholdet til al-Qaeda.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 60
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandling indeholder en retsdogmatisk analyse af beskatning af derivater efter gældende dansk ret. Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi direkte afhænger af værdien af en eller flere underliggende aktiver. De mest kendte derivater er futures, forwardkontrakter, optioner og swaps. Derivater handles flittigt på det finansielle marked og anvendes til at hedge uønskede risici, spekulere i fremtidige markedspriser og udnytte eventuelle arbitrage muligheder. Begrebet derivater anvendes ikke i dansk skatteret. Generelt er kontrakter, der betegnes som forwardkontrakter (terminer) og optioner (aftaler om køberetter og salgsretter) omfattet af det skatteretlige begreb finansielle kontrakter. Beskatningen af finansielle kontrakter er særskilt reguleret i Kursgevinstloven og en analyse af reglernes anvendelsesområde udgør den primære del af afhandlingen. I analysen af den skatteretlige behandling af derivater analyseres to grundlæggende problemstillinger; kvalifikation og behandling. Kvalifikationen af instrumenterne og det tilhørende afkast er essentiel, eftersom den samlede skattepligtige indkomst og formue inddeles i flere indkomsttyper, som kan underlægges en differentieret skatteretlig behandling. Kvalifikationen af finansielle instrumenter følger af KGL §§ 29 og 30. Herefter er terminskontrakter, købe- og salgsretter samt strukturerede fordringer omfattet af begrebet finansielle kontrakter og derfor de særlige regler om generel lagerbeskatning. Det følger af forarbejderne, at reglerne ligeledes finder anvendelse for finansielle kontrakter, der indgår som et delelement i en samlet aftale. I den forbindelse er det vurderet hvorvidt og i givet fald hvornår, finansielle instrumenter skal kvalificeres som ét samlet instrument eller alternativt splittes op i delkomponenter. Dette skal ses i lyset af, at derivater alene eller i kombination med andre finansielle instrumenter netop kan anvendes til at duplikere afkastet på andre transaktioner. Visse typer af kontrakter er positivt undtaget efter KGL § 30 under opfyldelse af leveringskravet, kravet om ingen afståelse og ingen modgående kontrakter.1032 Generelt skal de undtagne kontrakter beskattes sammen med det underliggende aktiv. Dette er formentlig også årsagen til, at betingelserne for undtagelsen er, at den finansielle kontrakt er tæt knyttet til ejerskab af det underliggende aktiv.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 61
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Emnet for denne afhandling er rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens §§ 11, 11B og 11C. Selskabets valg af finansiering består grundlæggende af et valg mellem egenkapital og fremmedkapital (gæld). Valget herimellem påvirker indkomstopgørelsen forskelligt. Ved gældsfinansiering flyttes beskatningen fra selskabsniveau til investorniveau, hvorved selskabsbeskatningen kontra investorbeskatningen er afgørende for de skattemæssige incitamenter ved valget mellem egen- og fremmedkapital. En lavere beskatning af investor, eksempelvis ved en ikke-hjemmehørende investor, skaber incitament til en højere gældsandel på selskabsniveau, hvorved at indkomst flyttes til beskatning udenfor Danmark.1251 Rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL §§ 11, 11B og 11C skal hindre en sådan udflytning af skattetilsvar i specifikke situationer.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 62
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandlingen har haft til formål at udvide den viden, vi har om markedsføring rettet mod børn. Børn i dag lever i en mere kommercialiseret barndom, børn betragtes i højere grad end tidligere som selvstændige forbrugere, markedsføringsmetoder på internettet er karakteriseret ved at være mere sofistikerede og mindre gennemskuelige, og der er stor markedsføringsmæssig fokus på yngre børn, og specielt de såkaldte tweens (defineres typisk som de 8-12 årige). Det har derfor været afhandlingens sigte at undersøge i et hverdagsperspektiv, hvordan 10-12 åriges brug af internettet, deres oplevelse og forståelse af markedsføring på internettet er relateret til deres forbrug (køb og forhold til mærker). Det er tweens oplevelse og forståelse af medier og forbrug, som er i fokus. Afhandlingens teoretiske grundlag er tvær-disciplinært, og derfor er relevante dele fra barndomsforskningen, medieforskningen og forbrugerforskningen blevet inddraget. Metodisk er der brugt en triangulering af empirisk materiale, da dette er specielt godt i forhold til undersøgelser om børn.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 63
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Ph.d.-projektet handler om forankringen af Coops CSR-strategi. Coop er, med sine 35.000 ansatte og 1200 butikker spredt ud over hele landet, Danmarks største dagligvarevirksomhed. Coop driver kæderne SuperBrugsen, Kvickly, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta. De er ejet at Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), der igen ejes af 1,6 mio. danske forbrugere. Coop blev for nyligt udråbt som "CSR-områdets mediedarling", da de var den virksomhed i Danmark, der havde fået mest positiv CSR-omtale i medierne. Denne afhandling illustrerer, hvor svært det kan være, at praktisere CSR - selv for en virksomhed som Coop. Et af afhandlingens væsentligste bidrag er at undersøge forankringen af CSR-strategien, set indefra virksomheden selv, og på denne måde illustrere de mange udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med at praktisere CSR. Netop kompleksiteten og de mange udfordringer og dilemmaer ved CSR-arbejdet beskrives sjældent. Tværtimod hører virksomhederne gang på gang om, hvordan CSR er en oplagt ’business case’, og om hvordan arbejdet med CSR skaber win-win situationer og giver konkurrencemæssige fordele. Afhandlingen kan dermed ses som en modvægt til de mange flatterende beskrivelser af CSR, som den direkte vej til bedre bundlinje og øget vækst. Således følger afhandlingen op på den strategiske tilgang til CSR og sætter denne under nærmere belysning. I afhandlingen diskuteres fordele og ulemper ved den strategiske CSR tilgang, ligesom det illustreres at implementeringen og forankringen af CSR-strategier langt fra er så ligetil, som det umiddelbart kan lyde, når CSR kontinuerligt beskrives som win-win situationer og konkurrencemæssige fordele.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 64
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne ph.d. afhandling handler om hospitalsvæsnets arbejde med strategisk kommunikation. Gennem det seneste årti er kommunikation blevet et strategisk indsatsområde på danske hospitaler. Her er kommunikation omdrejningspunkt i visioner, politikker, planer og daglige arbejdspraksisser. Hospitalerne laver kommunikationsstrategier og opbygger kommunikationsafdelinger, som skal bidrage til en bedre kommunikation med patienter – ikke bare i mødet mellem læge og patient i klinikken – men i den organisatoriske helhed. I afhandlingen beskriver jeg indledningsvist denne udvikling som en kommunikationsliggørelse af hospitalet. Den strategiske kobling mellem kommunikation og patient gør kommunikation til en organisatorisk opgave. Jeg undersøger, hvordan denne udvikling forandrer forståelser af patienten og griber ind i hospitalets organisatoriske orden. Afhandlingens hovedspørgsmål er, hvordan hospitalet iværksætter og håndterer kommunikation med patienter som organisatorisk opgave. Interessen for organisering af kommunikation og patientrelationer placerer sig i et interdisciplinært spændingsfelt mellem forskellige forskningsområder: I sundhedskommunikationsforskningen ses kommunikation som et effektivt middel til at opnå sundhedsfaglige mål. Andre tilgrænsende forskningsområder beskæftiger sig med kommunikation i konkrete møder mellem sundhedsprofessionelle og patienten. Desuden findes der en række institutionelle studier af strategisk kommunikation som hospitalers omdømmearbejde. Fokus i denne afhandling placerer sig mellem disse forskningsområder. Min analytiske interesse retter sig mod hidtil uudforskede aspekter af, hvordan patienten placeres i den strategiske kommunikation. Studiet undersøger ikke, hvordan den strategiske kommunikation modtages af patienter eller fungerer som omdømmehåndtering. Denne 281 afhandling er derimod en undersøgelse af, hvordan strategisk kommunikation med patienter sættes i værk og håndteres i hospitalsorganisationen.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 65
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-05-15
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 66
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: Cash are socially less costly than payment cards for all payments below DKK 29, while Dankort, the national Danish debit card, are cheaper for all other point-of-sale payments. These results are derived from calculations that divide costs of payments into fixed, variable-transaction-dependent, and variable-amount-dependent costs. Such a division makes it possible to calculate marginal costs, i.e. the social costs of one additional payment with cash and different types of payment cards, and how the marginal costs depend on the size of the payment. Furthermore, the calculations can be used to show the potential savings in terms of social cost from transferring payments from expensive to cheap types of payments. For instance, if one fourth of all larger cash payments (above DKK 200) were to be paid by Dankort instead of cash, DKK 145 million in social costs could be saved.
  Keywords: ddc:330 ; Zahlungsverkehr ; Kreditkarte ; Soziale Kosten ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 67
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-05-15
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 68
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandling tilbyder et diagram over eksistensformen for en gruppe højt profilerede management konsulenter. Den tilbyder et diagram over et moderne selvforhold. Den tilbyder en fortegnelse over, hvordan en gruppe højt profilerede management konsulenter griber de kriterier, de bliver udsat for i sit deres liv og den eksistensmåde, der hermed muliggøres. Med dette ønsker jeg at bidrage til de eksisterende work-life balance teorier. Min vej ind i teorierne er nemlig, at logikken i mit empiriske materiale forekommer så forskelligt fra de traditionelle work-life balance teorier, at disse ikke lader sig forene. Jeg foretager derfor en analyse af den eksisterende litteratur, og rejser i den forbindelse en grundlæggende kritik af work-life balance teorierne, for at operere med falske problemstillinger på en måde, så svaret allerede indgår i de spørgsmål, der stilles...
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 69
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-05-15
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 70
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandling placerer sig i forlængelse af forskningen på området følelse og sprog. Det undersøges, hvordan følelser udtrykkes af den talende og vækkes hos andre gennem sproglige midler. Antagelsen er, at der kan identificeres fællestræk, som udgør et særligt lingvistisk system for følelsers interaktion med sproget. Systemet forsøges afdækket inden for det moderne russiske sprog og beskrevet som en ekspressiv kategori. Følelser, herunder behov og motiver, driver menneskers handlinger, herunder også deres sproghandlinger. Følelser ligger ikke kun bag ved og under sproget, men kommer ofte også op til overfladen og bliver synlige i form af lingvistiske udtryk. Følelser er ikke kun private, men de er et socialt fænomen; de er integreret i sproget og spiller en rolle i dialog. Det er følelsers funktion i sproget, der undersøges i denne afhandling.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 71
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Gennem ca. 11 års erhvervserfaring fra den danske kopimaskine branche har je g opnået indsigt i et særdeles konkurrencepræget marked (nærmere beskre vet i appendiks 1). Det er disse erfaringer, der har etableret det indledende oplæg og dermed skabt selve bevæggrunden og motivationen til dette forskningsprojekt. Introduktionen til denne afhandling tager derfor udga ngspunkt i egne praktiske erfaringer, erhvervet i kopimaskine virksomheden Winkelhorn . Winkelhorn er en mindre vi rksomhed med ca. 60 ansatte og en omsætning på ca. 200 millioner kr. Virkso mhedens indtjening er baseret på salg og servicering af kopimaskiner og printere til både o ffentlige- og private kunder. Udover direkte salg afsætter Winkelhorn også en betydelig volumen via mellemhandlere, såsom kontorforsynings- forhandlere og forhandlere som udelukkende fokuserer på salg af kopi/print udstyr. Her blev de indledende øvelser eksekveret til det, der senere skulle danne grundlaget for denne afhandlings forskningsområde.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 72
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Formålet med denne afhandling er at undersøge coachingdiskursens genealogi og ”governmentality”, dvs. dens historiske formationer og normative basis som ledelsesmodel og praksisregime. Problemfeltet formuleres igennem det såkaldte ”symmetriproblem”. Den væsentligste udfordring heri er spørgsmålet om, hvordan en coach kan bistå et andet menneske med at åbne sig for og vende sig imod det, der er væsentligt for den enkelte selv, og det fællesskab, han eller hun definerer sig i forhold til. I det perspektiv er symmetriproblemets analysestrategiske funktion at være samlebetegnelse for tre ”problematiseringslinjer” i coachingdiskursens genealogi og governmentality, der konstituerer sig igennem diskursive strategier for: 1) Ledelse, 2) erkendelse og 3) subjektivitet. Ud fra det perspektiv besvarer afhandlingen følgende research question: Hvordan problematiseres, idealiseres og tilegnes coaching som samtalekunst og ledelsesdisciplin på baggrund af symmetriproblemet? Afhandlingens formål og problemfelt vil i det følgende blive udfoldet i en mere generel indledning ud fra fem overskrifter: 1) Motivation af problemfeltets tilblivelse, aktualitet og relevans; 2) analysestrategisk greb; 3) genstandsfelt; 4) erkendelsesinteresser og forskningsbidrag, samt 5) analysestrategiens disposition og empiriske design.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 73
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Denne afhandling er et eksplorativt studie af relokationen af en større dansk medievirksomhed fra en gammel kontorbygning til et nyt, skræddersyet hoveddomicil. Afhandlingen studerer, hvordan medarbejderne og deres gæster bruger bygningen, og der foreslås på den baggrund en mulig måde, hvorpå bygningers rolle i virksomheders værdiskabelser kan forstås og forklares.
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 74
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-05-15
  Description: Den danske deltagelse i krigsindsatsen i Afghanistan og - navnlig - Irak bidrog til at styrke det danske renommé og omdømme i Washington. Danmark gik fra at tilhøre den store gruppe af nære europæiske allierede til at være i den absolutte top. Det forbedrede danske omdømme i USA betød bl.a., at danske politikere, diplomater, embedsfolk og officerer fik forbedret deres i forvejen gode adgang til de amerikanske beslutningstagere. Statsminister Anders Fogh Rasmussen var en hyppig gæst hos præsident George W. Bush, og på stort set alle niveauer blev det nemmere for Danmark at få præsenteret danske synspunkter for amerikanerne. Og adgang var i sig selv af positiv betydning for Danmark. Danmark forsøgte herudover at omsætte den øgede adgang til at påvirke amerikansk politisk tænkning i en retning, der var forenelig med danske interesser. Det er vanskeligt at fastslå, i hvor høj grad disse bestræbelser har båret frugt. Danmark kann dog meget vel have været i stand til at udnytte den øgede adgang til at ‘få noget’, som vi ikke ellers ville have kunnet få, for så vidt angår i hvert fald Arktis og Grønland. Det samme kan have været tilfældet i forhold til andre politikområder. Den øgede adgang til amerikanske beslutningstagere har herudover utvivlsomt givet danske politikere og diplomater værdifuld viden om aktuelle amerikanske overvejelser, og det lader også til, at forsvaret har nydt godt af det gode danske forhold til USA. Forsvaret har i hvert fald fået noget udstyr, som det måske ikke ellers ville have fået. Det gode danske omdømme synes også at have bidraget til, at enkelte danske virksomheder har fået lettere ved at byde tidligere og mere kvalificeret ind på kontrakter i USA. Det er til gengæld mere tvivlsomt, om den amerikanske støtte til Anders Foghs Rasmussens kandidatur til posten som generalsekretær i NATO skyldes et ønske om at ‘belønne’ Danmark og Fogh for krigsdeltagelsen i Irak og Afghanistan. Og selvom man i sagens natur ikke kan vide, om USA ville have været endnu mere tilbageholdende i sin støtte til Danmark under Muhammedkrisen, end tilfældet var, så ser det heller ikke ud til, at det forbedrede danske omdømme var nok til at sikre en utvetydig officiel amerikansk opbakning, da danske ambassader stod i brand i februar 2006. Endelig er det muligt, at Danmark kunne have fået endnu mere ud af det gode omdømme i USA, hvis man fra dansk side havde anlagt en mere instrumentel tilgang.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 75
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danmarks Nationalbank
  Publication Date: 2013-09-20
  Description: In Denmark the most frequent means of payment are cash and dankort. A survey study of Danish payment behaviour reveals that older citizens as well as low-income groups in particular prefer cash. A recent change in Danish surcharge regulation permits retailers to charge a fee when receiving credit card payments, but not when receiving debit card, including dankort, payments. A statistical analysis of Danish payment patterns indicate that such a change will not incite more people to pay in cash.
  Keywords: ddc:330 ; Zahlungsverkehr ; Geld ; Bargeldloser Zahlungsverkehr ; Altersgruppe ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 76
  facet.materialart.
  Unknown
  Luxembourg: Luxembourg Income Study (LIS)
  Publication Date: 2014-04-04
  Description: The purpose of this project is to develop a quantitative model for poverty measurement in Denmark which takes into account social mobility and social heritage. As such the main goal is to define, measure and forecast the poverty development in Denmark, as well as identify and analyse the factors influencing poverty. Furthermore it is the purpose of this paper to inspire the academic fields working with poverty to use sophisticated quantitative statistical models to gain a more detailed picture of poverty. [...]
  Keywords: ddc:330
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 77
  facet.materialart.
  Unknown
  Esbjerg: University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME)
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: [Indledning] Udnyttelsen af vedvarende energi (VE) er et område, der nyder stor politisk bevågenhed. Jævnligt kommer der politiske tiltag, der skal fremme udbredelsen heraf. Vindmøller er en af de teknologier, der i Danmark har været benyttet mest til at fremme produktionen af vedvarende energi. Vindmøller er imidlertid ikke altid en lige velkommen nabo. Det giver jævnligt anledning til lokal modstand, når der skal opstilles vindmøller på land. I visse tilfælde kan det medføre så stor lokalpolitisk modstand, at projekter må opgives. Der er derfor en vis interesse for at etablere vindmøller til havs, hvor der i sagens natur er færre naboer og desuden også i reglen bedre vind. Desværre er omkostningerne også højere. Fordelene ved havvind har medført, at det gennem en årrække har været en del af den danske energipolitik at udnytte vindenergien på havet. Danmark har da også været pioner på havvindmølleområdet, og de to danske vindmølleproducenter Siemens og Vestas dominerer markedet for havvindmøller. At gøre politikken operationel indebærer forskellige tiltag, som alle i et eller andet omfang bringer juraen på banen. Forenklet sagt fastlægger juraen rammevilkårene for udnyttelsesmulighederne. Dette arbejde vedrører netop disse rammevilkår.
  Keywords: ddc:330 ; Windenergieanlage ; Förderung erneuerbarer Energien ; Energierecht ; Dänemark
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 78
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2018-07-03
  Description: Faren for “global atomkrig er faldet, men risikoen for atomangreb er vokset”, erklærede præsident Obama i april 2009, da han præsenterede en ny amerikansk atompolitik, hvor den langsigtede målsætning er “en verden uden atomvåben”. Arbejdspapiret undersøger det trusselsbillede, som præsidenten lagde til grund for sin politik. Det centrale spørgsmål, som skal afklares, er: Har dette trusselsbillede gennem præsentation og indhold gavnet eller undergravet Obamas erklærede politik? Den største hindring for atomafrustning har gennem årtier været, at nogle regeringer vurderede, at atomvåben udgjorde et nødvendigt element i deres nationale sikkerhedspolitik. Succes for Obamas erklærede politik skal, hvis man tager hans politik for pålydende, bygge på en trusselsanalyse, der overbevisende påpeger, at fordelene ved atomvåben nu opvejes af farerne, og at våbnene derfor skal afskaffes. Arbejdspapirets konklusion er, at præsidenten og hans regering ikke har fremstillet og forelagt et trusselsbillede, som helt opfylder dette behov. Der er en logisk sammenhæng mellem en politik, som vil afskaffe atomvåben, og et trusselsbillede, hvor selve eksistensen af atomvåben udgør en alvorlig fare. Obama-regeringen har opdelt atomtruslen i tre hovedelementer: atomterrorisme, spredning og etablerede atomarsenaler. I en gennemgang af disse hovedelementer påpeges, at Obamas vurdering af dem ikke repræsenterer en solid konsensus. Ekspertisen på dette felt er fundamentalt splittet, idet opfattelserne strækker fra, at atomvåben ikke udgør et væsentligt problem, til alarm over akut fare. Obama-regeringen har selv kun i yderst begrænset omfang bidraget til afklaring med taler og detaljerede redegørelser. Det største problem med Obamas trusselsbillede er, at truslen fra atomterrorisme og spredning overskygger truslen fra de eksisterende arsenaler. Gennem denne prioritering leverer præsidenten ikke et tilstrækkeligt grundlag for en indsats mod truslen fra de eksisterende arsenaler – og det på trods af, at netop disse arsenaler er prioriteret højt i forbindelse med politiske initiativer. Obama er tilsyneladende fanget i et dilemma, idet han både vil opretholde et effektivt atomarsenal og bane vej for dets afskaffelse. Dette dilemma hæmmer en fremstilling af farer, som er knyttet til eksisterende arsenaler, altså også USA’s eget. Hvis man antager, at Obamas atompolitik primært skal blokere terroristers adgang til atomvåben samt stoppe spredning – i første række hindre Irans atombevæbning og fjerne Nordkoreas atomvåben – er der sammenhæng mellem trusselsbillede og politik. Hvis man derimod antager, at atomvåbens totale afskaffelse er en styrende målsætning for Obamas politik, er der ikke en direkte sammenhæng mellem trusselsbillede og politik. Det er således muligt, at Obama-regeringen bevidst har undladt udvikling af et trusselsbillede, som kan understøtte atomvåbens totale afskaffelse, fordi denne erklærede målsætning kun har marginal indflydelse på regeringens faktiske politik.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 79
  facet.materialart.
  Unknown
  Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)
  Publication Date: 2020-05-15
  Description: Denne rapport analyserer terrorbekæmpelse i Danmark. Den giver et overblik over et felt, som er vokset dramatisk i løbet af de seneste ti år, og som i dag tæller en lang række offentlige institutioner. Vi har fået nye love, nye institutioner er blevet grundlagt, politiet og efterretningstjenesterne er blevet styrket og omstruktureret, og de fleste myndigheder tænker nu terrortruslen helt naturligt ind i deres arbejde. Få har dog overblik over, hvor omfangsrigt arbejdet med at bekæmpe terrorisme egentlig er, og hvor mange penge der bruges herpå. Rapporten kortlægger, hvilke offentlige myndigheder der er involveret i terrorbekæmpelsen, og hvad de laver. Rapporten inddeler og præsenterer terrorbekæmpelsen i Danmark i fire områder: forebyggelse, bekæmpelse, sikkerhed og beredskabsplanlægning samt opbygningen af beredskabet. Herudover analyserer rapporten, hvordan de forskellige aktører vurderer og oplever arbejdet med at bekæmpe terrorisme, og hvilke udfordringer og tendenser der karakteriserer terrorbekæmpelsen mere bredt.
  Keywords: ddc:300
  Language: Danish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 80
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Afhandlingen er skrevet indenfor paradigmet Pragmatismen48. Afhandlingens opbygning afspejler dette valg, og derfor består afhandlingen af sæt af videnskabelige erkendelsesrunder jf. Peirce (1901 og 1903). En videnskabelig erkendelsesrunde består af faserne: Abduktion, Deduktion, Induktion samt Verifikation eller falsifikation af Abduktionens hypotese. Afhandlingen har to videnskabelige erkendelsesrunder. Det overraskende forhold, der igangsætter afhandlingen, er en forskningsmæssig undren49 over, hvorfor der er så mange fusioner, hvis de ikke performer? Denne undren kvalificeres i søgningen af for-forståelse af problematikken via fusionsbølgeteori, konformitets-teori, herding-teori samt viden om informations læringsværdi, således at den undren, den anomali, der søges en forklaring på lyder: Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”?....
  Keywords: ddc:650
  Language: Danish
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Limitation