WILBERT

Wildauer Bücher+E-Medien Recherche-Tool

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • Turkish  (193)
Collection
Keywords
Language
Years
 • 1
  Online Resource
  Online Resource
  Berlin : de Gruyter | Ankara ; Nachgewiesen 31.2006 -
  Keywords: Zeitschrift
  Type of Medium: Online Resource
  Pages: Online-Ressource
  ISSN: 1303-829X
  URL: Volltext  (kostenfrei)
  URL: Volltext  (Deutschlandweit zugänglich)
  Former Title: Türk biyokimya dergisi
  Language: English , Turkish
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Kredi başvurularında, başvuranların temerrüde düşüp düşmeyeceklerinin başarılı şekilde tahmin edilmesi amacıyla önerilen gelişmiş analiz yöntemlerinin sayısı, özellikle Küresel Finans Krizi sonrası dönemde önemli bir artış göstermiştir. Geleneksel istatistiksel sınıflandırma yöntemlerine alternatif olarak bilgiyi, kısıtlar ve varsayımlardan bağımsız olarak doğrudan veri kümelerinden ortaya çıkarma yeteneğine sahip makine öğrenme yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerin yanı sıra, sınıflandırma performansları üzerinde çok büyük iyileştirmeler sağlayan metasezgisel algoritmalar da yazında kendilerine fazlaca yer bulmaya başlamıştır. Veri saklama ve işleme kapasitelerinde yaşanan artıştan en üst düzeyde faydalanmaya yönelik olarak öğrenme yöntemleri ile metasezgisel algoritmaların birlikte kullanımları, kredi risk değerlendirme alanına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu derleme kapsamında 2000 sonrası dönemde yazına sunulmuş olan ve metasezgisel algoritmaların yer aldığı kredi sınıflandırma çalışmaları sistematik bir süreç ile incelenmiştir. Yazında karşılaşılan sınıflandırma yöntemleri, uygulanan metasezgisel algoritmalar ile kullanım amaçları ve sınıflandırma performans değerlendirme kriterleri ele alınmış ve mevcut duruma ilişkin genel bir çerçeve oluşturulmuştur. İnceleme, metasezgisel algoritmalar ile makine öğrenme yöntemlerine yönelik artan bir ilgi olduğunu ortaya koymaktadır ancak yöntem tercihleri birkaç alternatif üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Yeni geliştirilen metasezgisel algoritmaların ve/veya hibrit ve birlikte kullanımların alanda daha fazla yer alması gerekmektedir. Bilgisayar ve matematik bilimlerinde yaşanan gelişmeler ile paralel olarak ilerleyecek çalışmaların, yazına sürekli katkı sunmaya devam edeceğini söylemek mümkündür.
  Keywords: ddc:650 ; Kredi riski ; Kredi skoru ; Kredi değerlendirme ; Makine öğrenme ; Metasezgisel algoritmalar
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Araştırmada Kasım 2017- Ekim 2018 döneminde Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketlerin yürütmekte oldukları sürdürülebilirlik çalışmalarını/projelerini hangi amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdikleri, bu sürece hangi paydaşların dahil edildiği ve sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerine entegrasyonunun sağlanıp sağlanamadığı incelenmiştir. Ayrıca araştırmada, sürdürülebilirlik çalışmalarının insan kaynakları uygulamaları ile ilişkisi ve insan kaynaklarının stratejik bir rol üstlenip üstlenmedikleri araştırılmıştır. Araştırmaya, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 44 şirketten 18’i katılmıştır (%41). Araştırma sonucu, şirketlerin sürdürülebilirliği kurumsal politikalarına entegre etmiş olduklarını göstermektedir. Yine şirketlerin; kurumsal itibarı ve marka değerini artırma, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma, paydaşlarla ilişkilerini geliştirme ve kamuoyunun güvenini kazanma gayeleriyle sürdürülebilirliği içselleştirdikleri görülmektedir.
  Keywords: ddc:650 ; Kurumsal sürdürülebilirlik ; BIST sürdürülebilirlik endeksi ; Stratejik insan kaynakları yönetimi ; Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Günümüz dünyasında örgütler hızla değişen rekabet koşulları altında hayatta kalabilmek için üstün çaba göstermektedirler. Bu değişimlere uyum sağlayabilmek için örgüt kültürü önemli bir rol üstlenmektedir. Örgüt kültürü birçok örgütsel değişken üzerinde etkili olduğu gibi örgüt içinde çalışanların davranışlarına yön veren temel değişkenlerinden biri olan örgütsel güç algılamalarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürünün örgütsel güç kullanımı ve yönetsel güç algılarını hangi boyutlarda etkilediğini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular incelendiğinde örgüt kültürü ve örgütsel güç değişkenlerinin tamamı ile bu değişkenlerin alt boyutları arasında pozitif ve doğru orantılı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgüt kültürünün örgütsel güç ve örgütsel güç kaynaklarını yordadığı ortaya konmuştur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde bütün analizlerde öncelikli olarak yasal güç olmak üzere, zorlayıcı güç ve ödüllendirme gücünden oluşan olan pozisyon kaynaklı güçlerin, uzmanlık gücü, karizmatik güç ve bilgiye dayalı güç olan bireysel kaynaklı güçlere göre daha yoğun tercih edildiği ve kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
  Keywords: ddc:650 ; Örgüt Kültürü ; Örgütsel Güç ; Denison Örgüt Kültürü Modeli (DÖKM)
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Moda perakendecileri arasındaki rekabet, sürekli ürün yenileme ve fiyatı en düşük seviyede tutma zorunluluğunu birlikte getirmektedir. Ancak bu anlayışın sonucu olan hızlı modanın, zehirli kimyasal kullanımına, su kirliliğine ve tekstil atıklarına sebep olmasından dolayı eleştirilmesi, moda sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilir modaya yönelik tüketici görüşleri nitel araştırma yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan araştırmada, tüketicilerin sürdürülebilirlik ve modada sürdürülebilirlik hakkındaki algıları ve bilgi düzeyleri araştırılmış, giysi satın alma ve elden çıkarma davranışlarının nasıl şekillendirdikleri incelenmiş, tüketicilerin moda sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunan moda perakendecilerine dair değerlendirmeleri ve satın alma niyetleri sorgulanmıştır. 31 kişi ile derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanan veriler, temalar haline getirilmiş ve katılımcıların sürdürülebilirlik algısı, sürdürülebilir moda faaliyetlerinin perakendeci imajı üzerindeki etkileri ile giysi satın alma ve elden çıkarmada sürdürülebilirlik etkisine dair modeller oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, tüketiciler moda sektörünün olumsuz etkilerinin farkındadır. Tüketiciler, hızlı moda anlayışının getirdiği olumsuz etkileri azaltma konusunda perakendecilerle birlikte kendilerine düşen sorumluluğun da bilincindedir. Bununla birlikte tüketicilerde moda sektöründe sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kapsamı ve bu faaliyetleri yapan şirketlerle ilgili bilgi eksikliği bulunmaktadır. Tüketiciler, sürdürülebilir moda perakendeciliği ile ilgili olumlu görüşlere sahiptir ve sürdürülebilirlik uygulamalarının moda perakendecilerinin imajını desteklediği görüşündedir. Bu olumlu görüşlerin satın almaya dönüşebilmesi için, iletişim faaliyetleri, kaliteden ödün verilmemesi, tasarım ve fiyatın uygun olması önem taşımaktadır.
  Keywords: ddc:650 ; Sürdürülebilir moda perakendeciliği ; Nitel araştırma ; Moda perakendeciliği ; Sürdürülebilirlik ; Tüketici Algıları
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Sosyal ağ sitelerinin tüketicilerin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, markaların tüketici bağlarını güçlendirmek için bu platformlarda temaslarını arttırmalarına neden olmuştur. Böylelikle, tüketiciler markalar hakkında daha fazla içerik üretir ve paylaşır hale gelmiş ve bu da elektronik ağızdan ağza iletişim (e-AAİ) mesajlarında artışa yol açmıştır. Markaların iletişim süreçlerindeki bu değişim, sosyal ağlarda tüketici bağı ve e-AAİ arasındaki ilişkinin önemine işaret etmektedir. Mevcut araştırma ile sosyal ağlarda tüketici bağının, e-AAİ üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, tüketicilerin sosyal ağlarda markalar ile kurdukları bağın; elektronik ağızdan ağza iletişim mesajlarına inanma (e-AAİ inanırlığı), bu mesajlardan etkilenme düzeyleri (e-AAİ etkisi) ve bu mesajlara yönelik gösterdikleri tutumlar (e-AAİ tutumu) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
  Keywords: ddc:650 ; Sosyal ağlar ; Tüketici bağı ; Elektronik ağızdan ağza iletişim (e-AAİ)
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Çalışmamızın amacı çokuluslu şirketlerin doğrudan yabancı yatırım (DYY) yer seçim kararlarında taşıma kapasitesini yeni bir kriter olarak tanımlamaktır. Böyle bir tanımlamanın geçerliliği DYY’ler ile yatırımın yapıldığı yerdeki şirket sayıları arasında bir nedensellik ilişkisinin varlığını gerektirmektedir. Taşıma kapasitesi sektör popülasyonunun bir fonksiyonuyken DYY’ler, yer seçimi konusunda yabancı yatırımcıların kararlarını ifade etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’deki 2006-2016 yılları arasında Tarım, Sınai ve Hizmetler sektörlerinin 34 alt sektöründeki şirket sayıları ile aynı alt sektörlere ait DYY verileri kullanılmış; şirket sayıları ile DYY’ler arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmak için Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda 34 alt sektörün 29’unda DYY’ler ile şirket sayıları arasında nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Sadece 2 alt sektörde nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. 3 alt sektörde ise eksik veriden dolayı analiz yapılması mümkün olmamıştır. Ortaya konulan sonuçlar taşıma kapasitesinin çokuluslu şirketlerin DYY yer seçimi kararlarında bir kriter olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışmanın bu ana sonucunun yanında Tarım, Sınai ve Hizmetler sektörlerinin taşıma kapasitelerine ilişkin analiz ve değerlendirmeler ışığında yatırım kararına yönelik öngörüler de sunulmuştur.
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; Çokuluslu şirketler ; Doğrudan yabancı yatırım ; Yer seçimi ; Taşıma kapasitesi ; Granger Nedensellik Testi
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Son yıllarda Türkiye ekonomisinde öne çıkan sektörlerin başında gelen konut sektöründeki fiyat oluşumları etkin bir piyasaya işaret ediyor mu? Bu soruya yanıt aradığımız çalışmamızda, Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) Türkiye konut piyasası için geleneksel ve yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri kullanılarak test edilmektedir. Konut fiyat endeksi, hedonik konut fiyat endeksi, yeni konut fiyat endeksi ve yeni olmayan konut fiyat endeksi serilerinin 2010-2018 dönemini kapsayan aylık frekanstaki değerleri, öncelikle geleneksel birim kök testleri olan Genişletilmiş Dickey-Fuller (GDF) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) testleri ile ardından ise, serilerde yapısal kırılma olması durumunda birim kökün varlığını test etmek amacıyla, iki yapısal kırılmalı Lee- Strazicich (LS) ve Clemente, Montañés ve Reyes (CMR) birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Doğal logaritması alınan serilere uygulanan testler tüm serilerde birim kökün varlığını göstermektedir. Bu bulgu, Türkiye konut piyasasının zayıf formda etkin olduğunu göstermektedir.
  Keywords: ddc:650 ; G14 ; R21 ; R31 ; Etkin piyasa hipotezi ; Konut piyasası ; Zayıf formda etkinlik
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Bu çalışmanın amacı üçüncü kişi algısı ve yanlı iyimserlik gibi psikolojik temelli iki kavram arasındaki etkileşimin cinsel içerikli reklamlar ve satın alma niyeti özelinde irdelenmesidir. Bu amaçla, kolayda örnekleme yöntemiyle Kanada ve Türkiye'deki üniversite öğrencilerinden anket yardımıyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 2X4 MANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ürün hedonik olduğunda bireylerin kültürel geçmişi ve yanlı iyimserlik düzeyleri algısal ve davranışsal boşluk üzerinde birlikte bir etkiye sahip değilken, ürün faydacı olduğunda bu iki faktör algısal boşluk üzerinde marjinal düzeyde anlamlı, davranışsal boşluk üzerinde ise anlamlı düzeyde birlikte bir etkiye sahiptir. Elde edilen sonuçların kültür bağlamında medya etkileri, reklamcılık ve tüketici davranışı üzerine çalışan araştırmacı ve uygulamacılara katkı sağlaması beklenmektedir.
  Keywords: ddc:650 ; Üçüncü kişi algısı ; Yanlı iyimserlik ; Satın alma niyeti ; Cinsel içerikli reklamlar
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Bu çalışmanın amacı Türkiye için paranın dolaşım hızının durağanlığını test etmek ve paranın dolaşım hızını etkileyen değişkenleri belirlemektir. 1970-2017 yıllarını kapsayan dönem için veri seti yıllık frekansta oluşturulmakta; paranın dolaşım hızı, reel gelir, mevduat faiz oranı ve reel efektif döviz kuru değişkenler olarak kullanılmaktadır. Geleneksel ve doğrusal olmayan birim kök testleri, varyans oranı testleri ve kesirli bütünleşme testleri paranın dolaşım hızının durağan olmadığı gösterse de 2000’li yıllarda yaşanan ekonomik ve yapısal dönüşümler kırılma olarak alındığında birçok yapısal kırılma içeren birim kök testine göre paranın dolaşım hızının durağan olması dikkat çekmektedir. Ayrıca, doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (NARDL) ile mevduat faiz oranlarının kısa dönem asimetrisi ve reel efektif döviz kurunun uzun ve kısa dönem asimetrisi anlamlı bulunmakta, uzun dönemde mevduat faiz oranlarındaki ve reel efektif döviz kurlarındaki pozitif değişimlerin negatif değişimlere göre paranın dolaşım hızı üzerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Para talebinin gelir esnekliğinin pozitif, faiz oranı esnekliğinin negatif ve döviz kuru esnekliğinin pozitif olduğu belirlenmekte ve analiz sonuçları literatürde yapılan çalışmalarla örtüşmektedir.
  Keywords: ddc:650 ; Paranın dolaşım hızı ; Birim Kök Testleri ; NARDL Modeli
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Bu araştırmanın temel amacı, X ve Y kuşağı özelinde hizmet kalitesi ile algılanan değer arasındaki ilişkide kuşağın moderatör etkisini incelemektir. Bu çalışma ile havayolu firması yöneticileri için hizmet kalitesine ilişkin potansiyel kuşak etkisini anlamanın ve kuşaklara göre etkin pazarlama stratejileri geliştirmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma, nicel yöntem kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırma verileri, 2018 yılında Antalya Havalimanı’nda anket tekniği kullanılarak elde edilmiş ve toplam 909 katılımcıya ulaşılmıştır. Çalışmada; güvenilirlik ve geçerlilik analizi, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; fiziksel görünüm ile algılanan değer, güvenilirlik ile algılanan değer, yanıt verebilirlik ile algılanan değer ve güvence ile algılanan değer arasındaki ilişkilerde kuşağın moderatör bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
  Keywords: ddc:650 ; Havayolu endüstrisi ; Hizmet kalitesi ; Algılanan değer ; X kuşağı ; Y kuşağı
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  İstanbul: KARE Publishing
  Publication Date: 2022-04-19
  Description: Günümüzde kültür, teknoloji, tasarım ya da insan sermayesi gibi elle tutulur faydaları muğlak olan kavramlar en çok; bir şirketin, sanat eserinin, yazılımın ya da herhangi bir ürünün finansal değerini belirlemede etkin rol oynar hale gelmiştir. Bu durum da, bu muğlaklığın hem sektörde hem de akademide analiz edilebilmesi ve ölçülebilmesi çalışmalarını tetiklemiştir. Kentteki fiziksel çevrenin değerine etki eden önemli bir girdi olan “iyi tasarım”ın ne olduğu konusu ve ölçülebilme sorunsalı da, mimarlık alanında araştırma gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Ne kadar çok elle tutulamayan fayda tespit ve ifşa edilirse, kentlerde o kadar daha çok “iyi” tasarım olacağı hakim görüşü, bu alanda araştırma yapanları çok kapsamlı modeller geliştirmeye yöneltmiştir. Fakat, 90’lardan itibaren başlamış bu çalışmalar, ne yazık ki, daha yaşanılır kentlerin oluşup gelişmesine beklenildiği gibi etki edememiştir. Bu bağlamda, finans sektörünün bu faydaları nasıl okuduğuyla ilgili daha içsel bir anlayış elde etmek için, “değerin güç teorisi” çerçevesinde, bu teorinin merkezine aldığı köksüz transnasyonel kapitalist sınıf lehine olan diferansiyel kapitalizasyon ve stratejik sabotaj kavramlarının fiziksel mekandaki izleri aranarak konu tartışmaya açılmış ve şehirlerdeki en büyük bütçeli projeleri finanse eden %1lik mimari patronajın mülkü olan günümüz seküler mabetlerine ve uzamsal boyutlarına bu mercekten bakılmıştır. Çalışmanın çıktısı olarak; bu mabetlerin ve onları ilgilendiren uzamsal boyutun farklı aktörler için ifade ettiği farklı değerler ve bu farklı değerlerin ya da faydaların nasıl kapitalize edildiği ve neden olduğu sabotaj biçimleri detaylandırılarak açıklanmış, ayrıca literatüre provokatif bir katkı sağlamak hedeflenmiştir.
  Description: The concepts such as culture, technology, design, or human capital, the tangible benefits of which are vague, are mostly effective in setting the financial value of a company, a work of art, a software, or any product. This situation triggered both sectoral and academic studies intended for analyzing and measuring this vagueness. The subject of what the “good design” is, which is an important input affecting the value of the physical environment in the cities, and the problematic of its measurability started to occupy the architectural research agenda. The prevalent view that the more intangible benefits are detected and disclosed the more “good” designs the cities will have has prompted the people who conduct research in this field to develop very comprehensive models. However, these studies that started in the ‘90s unfortunately failed to have the expected impact on creation and development of more livable cities. In this context, to get a better insight of how the financial sector reads these benefits, the subject has been opened up for discussion within the framework of the “power theory of value”, by searching for traces of the differential capitalization and strategic sabotage concepts in the physical space, which are in favor of the rootless transnational capitalist class that is at the center of this theory and the modern-day secular temples owned by the 1% of the architectural patronage who finance the highest budget projects in cities and its spatial dimension have been seen through this lens. As an outcome of the study, different values these temples and the spatial dimension concerning them carry for different actors, and how these different values or benefits are capitalized, and the types of sabotages they cause have been explained in detail, and it has been targeted to make a provocative contribution to the literature.
  Keywords: ddc:330 ; architecture ; capital as power ; differential accumulation ; capitalization ; radical imaginary ; sabotage
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Bu araştırmanın temel amacı, yöneticilerin göstermiş olduğu stratejik liderlik davranışlarının çalışanlarda oluşan kurumsal itibar algısı üzerindeki etkisinde kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) rolünü incelemektir. Araştırmada, 2016 yılında Trabzon’da faaliyet gösteren üç özel hastanede görev yapan 517 çalışandan anket tekniği ile veri toplanmıştır ve bu veriler uygun analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda yöneticilerin stratejik liderlik davranışlarının çalışanların kurumsal itibar algısını olumlu yönde etkilediği ve KSS faaliyetlerinin stratejik liderlik ile kurumsal itibar arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiği belirlenmiştir.
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; Outward-looking development policy ; education and technology policies ; South Korea
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: İşletmelerde çalışanları etik dışı etik algılarını yönetmek kuşkusuz ki en önemli ve karmaşık konulardan biridir. Etik dışı davranışların fazlalaşmasının örgütte ciddi olumsuz sonuçlar yarattığı için incelenmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı işyerinde etik algısının cinsiyete ve kuşaklara göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Türkiye’de Y kuşağından 460, X kuşağından 256 ve bebek patlaması kuşağından da 112 olarak toplamda 828 çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda işyerinde etik dışı davranışa gösterilen tolerans cinsiyete göre ve kısmen kuşaklara göre farklılaştığı görülmektedir. Ayrıca Türkiye’deki Y kuşağının göreceli olarak etik dışı davranmaya diğer kuşaklardan daha meyilli olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları, sınırlılıkları açıklanmış ve uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.
  Keywords: ddc:650 ; Etik algısı ; Kuşak farklılıkları ; Cinsiyet ; Y kuşağı ; X kuşağı
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde bir strateji olan Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri (YPÇS) kapsamındaki uygulamaların örgütsel performansa etkisi, nesnel ve öznel performans ölçütleri ile Türk Bankacılık Sektöründe 654 beyaz yakalı çalışan üzerinde kesitsel veriler kullanılarak Yapısal Eşitlik ve Yapısal Regresyon Modellemesi ile araştırılmıştır. YPÇS’nin bir bütün olarak, algılanan örgütsel performansı ve Net Faiz Marjı haricindeki tüm finansal performans göstergelerini (ROS, ROA, ROI, BPCI, ROE) olumlu, TOBIN’S Q göstergesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Finansal performans göstergelerine göre değişmekle birlikte YPÇS’ndeki 9 alt uygulamadan bazılarının olumlu etki yaptığı alan yazın ile aynı doğrultuda tespit edilmiştir. Bununla birlikte, YPÇS’ndeki alt uygulamaların tamamının örgütsel performansı olumlu yönde etkilemediği; bazı uygulamaların etkisinin olmadığı, hatta olumsuz etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, en temel bulgu olarak, Türk Bankacılık sektöründe performans türüne göre YPÇS uygulamalarının etkisinin değiştiği, en etkili YPÇS alt uygulamasının performansa dayalı ücretlendirme olduğu, iş ve görev tasarımı uygulamalarının performansı olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi yazınında İKY-Performans bağlantısı için Evrensel Bakıştan ziyade Durumsallık Yaklaşımını destekleyen bulguların öne çıktığı ve daha geçerli açıklama sunduğu belirlenmiştir.
  Keywords: ddc:650 ; Stratejik insan kaynakları yönetimi ; Yüksek performanslı çalışma sistemleri ; Örgütsel performans
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum (ERF)
  Publication Date: 2019-09-05
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  facet.materialart.
  Unknown
  London: IJOPEC Publication
  Publication Date: 2018-09-21
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:conferenceObject
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2020-02-05
  Description: This study asks how the Ottoman bondholders traded at the Paris stock exchange evaluated the outcomes of tax and constitutional reforms, based on the data for the most traded bond's price, i.e., the Turkish unified bond, at the Paris stock exchange from 1903 to 1909. The reforms aimed at higher tax income and decreasing arbitrary implications of the Ottoman state. The data are manually collected from The Times. The findings show that the constitutional reform was negatively related to perceived risk of the investors, since there was again a parliamentary system in the Ottoman Empire to blockage the arbitrary policies.
  Keywords: ddc:330 ; G1 ; N25 ; N45 ; Tax reform ; Constitutional monarchy ; the Ottoman debt management ; Price fluctuations ; the Turkish unified bond
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklayan faktörlerin neler olduğunun ortaya koyulması, finans literatüründeki önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, Fama ve French, piyasa, büyüklük ve değer faktörlerinden oluşan üç faktörlü varlık fiyatlama modeline (FF3F), kârlılık ve yatırım faktörlerini de ekleyerek beş faktörlü bir varlık fiyatlama modeli (FF5F) geliştirmişlerdir. Bu model, ABD başta olmak üzere, çeşitli gelişmiş ülke piyasalarında test edilmiş ve modelin getirilerdeki değişimin açıklanmasındaki başarısı kanıtlanmıştır. Ancak bu modelin, gelişmiş ülke piyasalarından farklı dinamiklere sahip olan gelişmekte olan ülke piyasalarında geçerli olup olmadığı ile ilgili araştırmalarda eksiklikler vardır. Bu çalışmada, Türkiye hisse senedi piyasası için, FF5F’nin geçerli olup olmadığının incelenmesi ve FF5F’nin CAPM ve FF3F başta olmak üzere diğer alternatif modellere göre ne kadar başarılı performans gösterdiğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ocak 2005 - Haziran 2017 tarihleri arası 150 aylık dönemde, 18 adet kesişim portföyünün getirileri üzerinden analizler yapılmıştır. Regresyon analizlerinden elde edilen sabit terimlerin mutlak değerlerinin ortalaması, ortalama düzeltilmiş R2 değerleri, GRS–F test istatistik ve p-değeri sonuçları değerlendirildiğinde, FF5F’in Türkiye hisse senedi piyasasında diğer alternatif modellerden daha iyi performans gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
  Keywords: ddc:650 ; E02 ; G01 ; H11 ; N20 ; N25 ; Varlık fiyatlama modelleri ; Fama-French Üç Faktör Modeli ; Fama-French Beş Faktör Modeli ; Kârlılık Faktörü ; Yatırım Faktörü
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Kuşaklar arasındaki farklılıklar ekonomik ve sosyal açıdan bireylerin davranışlarında değişikliklere sebep olabilmektedir. Kuşakların zaman içerisinde farklılaşan özellikleri finansal bir yatırımdan beklentilerini, bu finansal yatırım için katlanabildikleri risk seviyesini değiştirebilmektedir. Çalışmanın amacı Türk sermaye piyasasında Kuşaklar Arasında Yatırımcı ve portföy Farklıklarını belirlemektir. Çalışmada yedi adet hipotez ki kare testi, kruskal wallis testi, çift yönlü ANOVA yöntemine göre test edilmiştir. Yapılan analizin sonuçlarına göre; kuşaklar arasında yatırımcı sayıları ve portföy değerleri farklılaşmaktadır. Buna karşın kuşaklar arasındaki menkul kıymet dağılımı istatistiksel olarak anlamsızdır. Kuşak ve kıymet türü değişkenleri yatırımcıların portföy değerleri ve sayılarını açıklamada önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; Yatırımcı ; Semaye piyasası ; Risk tercihi
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; Toplumsal Cinsiyet ; TV Reklâmları ; Çocuk ; Türkiye
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişki ve bu ilişkinin uzun dönemli olup olmadığı incelenmiş ve bu bağlamda Fisher Hipotezinden yararlanılmıştır. Makalenin çalışılan dönemi 2002:M1-2018:M6 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, talep çekişli enflasyondan Bireysel Kredi Faizlerine ve maliyet itişli-arz yanlı enflasyondan Ticari Kredi Faizlerine doğru uzun dönemli bir ilişki olup olmadığı Fisher hipotezi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada, Granger Nedensellik analizi yapılmış ve hem Tüketici Fiyatları Endeksinden Bireysel Kredi Faizlerine doğru hem de Üretici Fiyatları Endeksinden Ticari Kredi Faizlerine doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra ise ekonomide yapısal kırılmalar dikkate alınarak yapısal kırılmalı birim kök testi yapılmıştır. Sonuç olarak, incelen dönemde Türkiye ekonomisi için nedensellik testi bağlamında, hem TÜFE’den Bireysel Kredi Faizlerine hem de ÜFE’den Ticari Kredi Faizlerine doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yapılan ARDL sınır koentegrasyon testi sonucunda, TÜFE’den Bireysel Kredi Faizlerine doğru uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki bulunamazken, ÜFE’den Ticari Kredi Faizlerine doğru uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, ÜFE’den Ticari Kredi Faizlerine doğru uzun dönemli olarak ortaya çıkan bu ilişkinin, Irving Fisher’in belirttiği gibi bire bir olmadığı ve ÜFE’ye gelen % 1’lik bir şokun uzun dönemde Ticari Kredi Faizlerini % 0.45 oranında etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; Fisher Hipotezi ; Kredi Faizleri ; Enflasyon ; Yapısal Kırılmalı Birim Kök ; ARDL Sınır Koentegrasyon
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Geleceğin üretim sektörünü geleneksel olandan ayırt eden otonom robotlar, nesnelerin interneti ve veri analitiği teknolojileri olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda kurumsal dönüşüm süreçleri gerçekleştirilecektir. Buna karşılık ülkemiz de birçok küçük ve orta ölçekli üretici, üretim süreçlerinde üretim verilerini hala kâğıtlara kaydederek sakladığı görülmektedir. Bunun sonucunda tüm bu saklanan veriler karar verme süreçlerine de dâhil edilememektedir. Verilerin otomasyonlar kullanılarak dijital ortamda tutulması ve rapor edilmesine yönelik birçok çalışma bulunmasına rağmen verilerin anlık olarak analiz edilip raporlanmasına yönelik çalışma bulunmamaktadır. Anlık veri analizi kullanarak üretim süreçlerinde takip edilebilirliği arttırmak ve bu sayede üretim performansını ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında üretim süreçlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik gömülü sistemler kullanılmış ve uygulama geliştirilmiştir. Yeni sistemin verimliliğinin ölçülmesi için performans verileri ve maliyet verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak yeni sistemin kullanıldığı tezgâh aynı özelliklere sahip diğer tezgâha göre daha yüksek bir üretim artışı göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre üretim sürecinde iş akışını ve zaman yönetimini ve karar alma süreçleri iyileştirilecektir.
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; Anlık veri analizi ; Nesnelerin interneti ; Yönetim bilişim sistemleri ; Verimlilik ölçümü
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 24
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Dünyada ve Türkiye’de mobil cihazların kullanımının artması ile birlikte işletmelerin mobil cihazlarla müşterilerine her yerde ve her an ulaşmaları mümkün hale gelmiştir. Bu amaçla, işletmeler tarafından mobil uygulamalar hazırlanıp tüketicilerin hizmetine sunulmaktadır. Günümüzde, mobil uygulamalarda kullanılan özelliklerden biri de kullanımı hızla artan oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma, satışları ve müşteri bağlılığını artırmak için yenilikçi uygulamalarla yeni bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Oyunlaştırma ile oyun temelli uygulamaların kullanılması tüketicilerin olumlu deneyim yaşamalarını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Oyunlaştırmanın tüketicilere keyifli deneyim sağladığı ve bağlılıklarını arttırdığı göz önüne alındığında oyunlaştırmanın tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi önemlidir. Çalışmanın amacı, mobil uygulamalardaki oyunlaştırmanın kabulünün tüketicilerin tutumlarına ve kullanım niyetlerine olan etkisinin belirlenmesidir. Çalışmanın sonucunda mobil uygulamalardaki oyunlaştırmanın kabulünün tüketicilerin tutumunu ve kullanım niyetlerini etkilediği saptanmıştır.
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; Oyunlaştırma ; Mobil uygulamalar ; Tutum ; Kullanım niyeti ; Oyunlaştırma kabulü
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 25
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Istanbul University Press
  Publication Date: 2022-03-02
  Description: Çalışanların iş tatminini ve dolayısıyla motivasyon ve performanslarını etkileyen en önemli faktörlerden biri liderlik işlevi olan yöneticilerin sergiledikleri liderlik tarzıdır. Bu çalışmada kaymakamların liderlik özellik ve davranışlarının en yakın astları olan yazı işleri müdürleri tarafından nasıl algılandığı ve bu algının yazı işleri müdürlerinin iş tatmini ile ilişkisi incelenmektedir. Bir anket aracılığıyla 111 kaymakamlıktan elde edilen veriler kaymakamların liderlik tarzı ile yazı işleri müdürlerinin iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. İlçe düzeyinde faaliyet gösteren kamu kurumlarının performansının kaymakamın karar ve yönetim uygulamaları ile yakından ilişkili olduğu dikkate alındığında, bu sonuç kaymakamların liderlik tarzının sadece çalışanların motivasyonunu değil, aynı zamanda devlet kurumlarının da bürokratik etkinliğini etkilediğini ortaya koymaktadır.
  Keywords: ddc:650 ; M0 ; G0 ; Liderlik tarzı ; İş tatmini ; Mülki idarelerde yönetim
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 26
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-08-07
  Description: 1914 ve 1918 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu iktisadi anlamda yıkım yaratan Birinci Dünya Savaşı’na dahil olmuştu. Savaşın sonunda ülke işgal edilmiş ve işgal kuvvetleri ile çatışmalar ortaya çıkmıştı. Tarihsel çalışmalarda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Bulgaristan’ın Eylül 1918 tarihinde yaptığı ateşkes teklifi ve iktisadi yaşamında yarattığı baskı ile savaştan çekilme noktasına geldiği iddia edilmekteydi. Yazı, çatışmaların sonlanmakta olduğu süreçteki barış çabalarının Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkartmış olduğu iktisadi etkileri Tasvir-i Efkar ve Vakit gibi Osmanlı gazetelerindeki yazılar, İstanbul Borsası’na ait döviz kuru ve mal fiyatı verileri ile incelemiştir. Sonuçlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekim 1918 tarihi itibariyle savaştan çıkışına kadar olan dönem içerisinde iktisadi olarak iyileşmeler ile karşı karşıya kaldığını ifade etmektedir.
  Description: Between 1914 and 1918, the Ottoman Empire was involved in the World War I, leading to disruptions in economic life. The end of the war created the occupation of the Ottoman Empire by the Allies and struggle against the Allies' occupation. The historical literature argued that when Bulgaria asked for an armistice in September 1918, it was realized that the end of the war was approaching, as the Ottoman economy went into recession. Based on articles in the Ottoman newspapers, i.e., Tasvir-i Efkar and Vakit, in addition to data of foreign exchange rates and prices in the çIstanbul Bourse, this paper examines how the Ottoman economy was affected by the end of the World War I. The findings imply the presence of the higher economic recovery by October 1918 when the Ottoman Empire asked for armistices.
  Keywords: ddc:330 ; G1 ; N25 ; N45 ; The World War I ; the armistice of Salonica ; İstanbul Stock Exchange ; foreign exchange rates ; prices ; economic recovery ; Birinci Dünya Savaşı ; Selanik Mütarekesi ; İstanbul Borsası ; döviz kurları ; mal fiyatları ; ekonomik iyileşme
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 27
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum (ERF)
  Publication Date: 2019-02-04
  Description: Bu calisma, Turkiye'nin 2001 krizi sonrasinda uyguladigi maliye politikasina butce harcamalari perspektifinden baktiktan sonra, 2016 ve sonrasinda beklenen dusuk buyume doneminde genisleyici bir maliye politikasinin ekonomik buyume uzerindeki etkilerini tartismaktadir. Calismanin son bolumunde ise kamu harcamalarinin buyumeye katki verecek sekilde dagitilmasi, dinamik bir model cercevesinde incelenmektedir. Sonuclar, 2001 sonrasinda izlenen maliye politikasinin butce disiplini uzerindeki olumlu etkilerini gostermekle beraber, son donemde butcenin harcama katiliginda ve yapisal butce dengesinde bazi olumsuzluklari da tartismaya acmaktadir. Bununla beraber, mevcut kamu borc stoku ve butce disiplini altinda, kamunun tuketim harcamalari yoluyla onumuzdeki dusuk buyume doneminde ekonomiye bir ivme kazandirabilecegi sonucu da elde edilmektedir. Yuksek buyume doneminde ise genisleyici bir maliye politikasinin olumsuz bir etki yapacagi da bulgular arasindadir. Kamu harcamalarinin dagiliminin incelendigi son bolumde, kamunun uretimi arttiracak altyapi yatirimlarina daha fazla agirlik vermesi gerektigi bulunmaktadir. Egitim ve sagliga ayrilan kamu sermaye stokunun buyume uzerindeki etkileri ise fiziksel altyapi yatirimlarina ayrilan kamu sermaye stoku kadar yuksek degildir. Harcama dagilimi ile ilgili bir baska bulgu ise kamunun sermaye yatirimlarina daha fazla agirlik verirken hane halki transferlerini azaltmasi gerektigidir. Son olarak, kamunun idari harcamalarinda verimlilik yoluyla saglanacak bir azalmanin toplumsal fayda uzerinde onemli ve pozitif etkileri gorulmektedir. Bu sonuc da, onumuzdeki donemde kamu verimliligini arttirip idari harcamalari kisacak onlemlerin bir politika onceligi olmasi gerektigini soylemektedir.
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 28
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-08-07
  Description: Bu yazıda özellikle iktisat alanında değişmenin önemini vurgulayan açıklamalar sunacağım. Açıklamalarımda önce dünyada ve Türkiye’de özellikle son zamanlarda yaşanan değişimleri özetleyeceğim. Sonra sırasıyla kapitalizmde, teknolojide, küreselleşmede ve iktisat biliminde meydana gelen, önemli saydığım değişmeleri anlatacağım. [...]
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 29
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-08-07
  Description: Bu çalışmanın amacı uluslararası emtia piyasalarından kaynaklanan asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat hareketlerinin iç fiyatlara geçişkenliğini Türkiye için ölçmektir. Bu amaçla 2003M02-2015M02 dönemine ait aylık bazda(145 gözlem) çeşitli uluslararası emtia fiyatları(petrol ve gıda fiyatları) ve iç fiyatları temsilen tüketici fiyat endeksleri ele alınmıştır. Çalışmanın ekonometrik tahminlemesinde yakın zamanda geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) Modeli kullanılmıştır. Böylece uluslararası emtia fiyatlarının pozitif ve negatif “Kısmi Ayrıştırma Toplamları” kullanılarak kısa ve uzun dönem doğrusalsızlık ve asimetrik etkiler eşanlı olarak test edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre uluslararası petrol ve gıda fiyatlarından yurtiçi enflasyon oranlarına doğru asimetrik bir fiyat geçişkenliğinin olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, pozitif ve negatif uluslararası emtia fiyat şoklarına karşı iç fiyatların verdiği kısmi tepkiler “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı kullanılarak ölçülmektedir. Buna göre yurtiçi enflasyon oranlarının petrol ve gıda fiyat şoklarına verdiği tepki asimetrik ve sırasıyla 20 ve 15 ay olduğu görülmüştür.
  Description: The aim of this paper is to measure asymetric and nonlinear pass-through of international commodity prices to internal prices in the Turkish case. For this purpose, monthly data set of various international commodity prices(oil and food prices) and internal prices (ie. consumer price indices) fort the period 2003M02-2015M02 (145 observations) are utilized. The econometric estimation of the study is based on the recently developed NARDL Model. This model offers a proper possibility to simultaneously test the short and long-run nonlinearity through positive and negative 'Partial Sum Decompositions' of the international commodity prices to internal prices (ie. consumer price indices). According to our findings, it is concluded that there is a pass-through from international oil and food prices to domestic prices or inflation rate in an asymmetrical sense. The NARDL Model, in hand, also allows us to quantify the respective responses of the internal prices to positive and negative commodity price shocks from the 'Asymetric Dynamic Multipliers'. Hence, domestic inflation rates' response to international oil and food prices is asymmetrical respectively in 20-month and 15-month periods.
  Keywords: ddc:330 ; C22 ; Q40 ; Q47 ; international commodity price shocks ; NARDL Model ; asymetric pass-through ; Uluslararası emtia fiyat şokları ; NARDL Modeli ; asimetrik geçişkenlik
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 30
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 31
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330 ; D31
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 32
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 33
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 34
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum (ERF)
  Publication Date: 2019-02-04
  Description: Turkiye, 1980 askeri darbesiyle ara verilen demokrasiye yedi yil sonra yapilan serbest secimlerle geri dondu. Bu makalede, Turkiye imalat sanayiinde reel ucretler ve isyeri duzeyinde emek ve toplam faktor verimliliginin 1987âde demokrasiye gecis sonrasindaki hareketleri incelenmektedir. 1988âden 1993âe imalat sanayiinde ortalama reel ucretler %120 artti. Yine ayni donemde toplam faktor ve emek verimliliginde daha once rastlanmayan duzeyde artislar gerceklesti. O donemdeki siyasi ve ekonomik gelismeleri yakindan izleyen iktisatcilar olarak, bu gozlemlerden yola cikarak reel ucret artislarinin rekabet guclerini kaybetmek istemeyen sirketleri, emek ve toplam faktor verimliligini artirmaya zorladigi hipotezini test ediyoruz. Isyeri duzeyinde zaman serilerini kullanarak yaptigimiz Granger nedensellik testleri, nedenselligin reel ucretlerden verimlilige dogru oldugunu ortaya koymaktadir. Bu bulgular, Turkiyeânin yani sira 1980âlerin sonunda demokrasiye gecis surecini sorunsuz bir sekilde gerceklestiren G. Kore, Sili ve Tayvan gibi ulkelerde gecis doneminde yasanan hizli verimlilik artislarini da dolayli olarak aciklamakta, âdemokrasiler daha yuksek ucret oderlerâ hipotezini (Rodrik, 1999) desteklemektedir.
  Keywords: ddc:330 ; Demokratik gecis ; Sendikalar ve grevler ; Reel ucretler ; Toplam faktor verimliligi ; Emek verimliligi ; Uzun-vadeli buyume.
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 35
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum (ERF)
  Publication Date: 2019-02-04
  Description: Increasing income inequality has made economists focus on income mobility issue which enables individuals to relocate their income position up to higher income groups. Income mobility and its effects on inequalities have begun to be investigated following 2000s and rather for developed countries while there are only a limited number of studies to reach a general conclusion regarding the issue. This study aims to contribute to the literature by analyzing income inequality and income mobility together for a developing country Turkey which is one of the countries having most unequal income distributions. The results of this study can be summarized as follows; i) income mobility increases over time but this mobility raises income inequality instead of reducing it. ii) the individuals at the two tails of the distribution are more mobile with respect to the ones in the middle. iii) 30 percent of the individuals at the lowest income group become unemployed while only 1.5 percent of them move up to the highest income group in the considering sub-periods.
  Keywords: ddc:330 ; D31 ; D63 ; J60 ; Income Mobility ; Income Inequality ; Turkey
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 36
  facet.materialart.
  Unknown
  Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
  Publication Date: 2019-02-08
  Keywords: ddc:330
  Language: German , English , Polish , Turkish , Romanian , Russian
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 37
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Increasing income inequality has made economists focus on income mobility issue which enables individuals to relocate their income position up to higher income groups. Income mobility and its effects on inequalities have begun to be investigated following 2000s and rather for developed countries while there are only a limited number of studies to reach a general conclusion regarding the issue. This study aims to contribute to the literature by analyzing income inequality and income mobility together for a developing country Turkey which is one of the countries having most unequal income distributions. The results of this study can be summarized as follows; i) income mobility increases over time but this mobility raises income inequality instead of reducing it. ii) the individuals at the two tails of the distribution are more mobile with respect to the ones in the middle. iii) 30 percent of the individuals at the lowest income group become unemployed while only 1.5 percent of them move up to the highest income group in the considering sub-periods.
  Keywords: ddc:330 ; D31 ; D63 ; J60 ; Income Mobility ; Income Inequality ; Turkey
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 38
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: The present paper examines the effects of the Customs Union (CU) and Free Trade Agreements (FTAs) on Turkey's extensive and intensive margins. For this purpose, using highly disaggregated product-level data at the six-digit product level of Harmonized System, we first decompose Turkey's export to 172 countries over the period 1996-2011 into extensive and intensive margins, following the decomposition approach by Hummels and Klenow (2005). We then investigate the effects of the CU and FTAs on Turkey's extensive and intensive margins using a standard gravity model. The same analyses are carried out for different categories of goods (final goods and intermediate goods exports). The empirical analyses show that the effects of the CU and FTAs on the extensive and intensive margins are statistically significant. Furthermore, the results suggest that the CU has larger impact on the extensive and intensive margins than FTAs.
  Keywords: ddc:330 ; F12 ; F14 ; F15 ; Free Trade Agreements ; Customs Union ; Extensive Margin ; Intensive Margin
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 39
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 40
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330 ; I20 ; I21 ; I22
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 41
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 42
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330 ; G01 ; G15 ; E50 ; F32
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 43
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Son yıllarda iktisat yazınında disiplinler arası çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu ilginin altında, doğrusal ve statik modellere dayanan klasik iktisat teorisinin modellerinin, gerçekte kompleks/karmaşık özellik gösteren yapıları çözümlemede yetersiz kalması yatmaktadır. Ekonomi doğası gereği heterojen aktörlerden müteşekkil, birbirinden etkilenen ve birbirini etkileyen çeşitli değişkenler üzerine kurulu sistemlerden ve yapılardan oluşmaktadır. Son yıllarda birçok iktisatçı klasik iktisat teorisinin yetersizliğinin farkına vararak, doğrusal olmayan süreçlerin anlaşılmasına yönelik modeller geliştirmeye çalışmışlardır. Oyun teorisi, davranışsal iktisat, davranışsal oyun teorisi, evrimci oyun teorisi, nöro-iktisat, deneysel iktisat, ağ iktisadı, hesaplanabilir iktisat gibi yeni alanlarla birlikte özellikle karmaşıklık iktisadı ve ajan-temelli hesaplanabilir iktisadın (AHI) giderek önem kazanmaya başlaması bu gelişmelerin bir sonucudur. Karmaşıklık iktisadı ve AHI, özellikle doğrusal olmama ve çoklu denge gibi unsurları içermeleri açısından iktisat bilimine önemli açılımlar getirmektedirler. Bu çalışmada ilk önce 1930lu yıllardaki Avusturya Okulu-Neo Klasik iktisat tartışmalarına kompleksite, AHI tartışmaları çerçevesinde yeniden bakılacaktır. Tartışma birçok açıdan Post Keynesci iktisat ve Neo klasik iktisat tartışmasını da çağrıştırmaktadır. Daha sonra Kompleksite iktisadı ve AHI ele alınacaktır.
  Description: The number of interdisciplinary studies in the economics literature is increasing in the recent years. The reason for this increasing interest is the inadequecy of the linear and static models of classical economics for representing the complex structures of the real world. Economy is composed of systems and structures that consist of heterogeneous agents and variables interacting with each other. In recent years, many economists have come to realize the insufficiency of the classical economic models and started to develop new models for understanding the nonlinear processes. Along with the new topics such as game theory, behavioral economics, behavioral game theory, evolutionary game theory, neuroeconomics, experimental economics, network economics, computational economics; especially the rise of complexity economics and agent-based computational economics (ACE) is a result of these developments. Since complexity economics and ACE include the concepts such as nonlinearity and multiple equilibrium, they provide new oportunities to the theory of economics. In this study, firstly, Austrian School of Economics and Neoclassical Economics debate of 1930's will be reconsidered from the viewpoint of complexity and ACE. This debate also evokes the Post-Keynesian and Neoclassical economics debate in many respects. Then complexity economics and ACE will be discussed.
  Keywords: ddc:330 ; B41 ; D50 ; C60 ; competition ; compexity ; agent-based modeling ; Agentenbasierte Modellierung ; Dogmengeschichte ; Theorie
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 44
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2020-07-06
  Description: Development Stages of W.W Rostow have five basic stages: Traditional Society, Society at the Preparatory Period for Take Off (Transitional Society), Society at the stage of Take off, Society at the stage of Drive to Maturity and Society at Age of High Mass Consumption. Introducing the similarities and dissimilarities of the country's economic history, Rostow tried to put the development level of countries in his theory which holds all development levels from poor agricultural community to mass consumption economy. As one of the most important industrial and commercial centers of Turkey, Gaziantep has a great economic power with its wide variety of rich outputs produced in industry and trade in both its region and country. With its hectic pace of growth, Gaziantep has become a model for developing cities. Gaziantep had experienced the stage of Traditional Society prior to 1930's, years between 1930 and 1979 could be defined as Transitional Stage then it has passed to Take Off Stage at 1980's and still experiences that stage. It is possible for Gaziantep to pass to the Maturity Stage soon, if the dynamism on its economy that carry the desire of becoming a brand city could be carried on and the investments towards education, culture and innovation could be increased.
  Keywords: ddc:330 ; Rostow ; development ; growth ; take off ; economy of Gaziantep
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 45
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Today it is seen that local development policies have been very important concept in macroeconomic policies of the countries. Countries spend great effort to integrate with global economy on one side and to integrate internally on the other side. On the other hand, globalization process in the world economy since 1970s has brought substantial changes about the local development concept and policies. Thus, uncovering and activating new local dynamics have become very important in this respect.
  Keywords: ddc:330 ; Local Economic Development
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 46
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 47
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 48
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 49
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 50
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: 2001 krizinden sonra 2007ye kadar Türkiye ekonomisi uzun dönem ortalamasının çok üzerinde büyüdü. Üstelik bu büyüme hızı benzer ülkelerin büyüme hızlarının da üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye mali disipline dayanan bir ekonomik programı uygulamaya koydu. Bu program sonucunda 2000 yılının başında milli gelire oranla neredeyse yüzde 20ye ulaşan bütçe açığı 2006 yılının sonunda kapanma noktasına geldi. Yine aynı dönemde kamu borcunun milli gelire oranı 41 puan azaldı. Çarpıcı denilebilecek bu mali konsolidasyon sırasında nasıl oldu da Türkiye ekonomisinin büyüme hızı yüzde 7leri aştı? Bu çalışma, yazarın daha geniş bir çalışmasının sonuçlarına dayanarak bu soruyu yanıtlamayı amaçlamaktadır.
  Keywords: ddc:330 ; E21 ; E22 ; E51 ; E62 ; H31 ; H32
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 51
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 52
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 53
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330 ; C22 ; E21 ; E22
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 54
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 55
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 56
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Cari açık/GSYH oranının yükselmesini bekliyorsak, bu yükselmeyi önemsemeli miyiz? Türkiye'de uzun yıllar Borçlanma ile finanse edilebilirse kamu açığından çok kaygı duymak gerekmez görüşü hakim oldu. Þimdi de, farklı gerekçelerle, Özel kesim borçlanması ile finanse edilebiliyorsa, cari açıktan çok kaygı duymak gerekmez görüşü mü var? Cari açık için makroiktisatta hangi modeller ve açıklamalar var? Cari açığa hangi makroekonomik değişkenler yoluyla bakmalıyız? Cari açığın sürdürülebilir olması ne demek? Cari açık net yabancı sermaye girişini, döviz kurunu ve Türkiye'nin hassas konusu iç ve dış borç oranlarını nasıl etkiler? Bu etkileme ile cari açık bir bunalıma katkı yapar mı? Konu cari açık olduğunda, akla doğal olarak dış ödemelerde aksama olasılığını izleyen IMF de gelir. IMF bu konulara nasıl bakıyor? Bu çalışmanın amacı yukarıdaki gibi sorulara ve birlikte gelen tartışmalara bakmaktır.
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 57
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 58
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 59
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 60
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 61
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Küreselleşme süreci, bir taraftan ulus-devletlerin kendi aralarındaki bölgesel bütünleşme hareketlerini hızlandırırken, diğer taraftan da bu devletlerin yerel yönetimlere (mahalli idarelere) verdikleri önemi artırmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte, bölge ve alt bölgeler dünya sistemi ile doğrudan etkileşim içerisine girmiştir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş olarak da karakterize edilebile-cek olan bu süreçte, gerek bölge kavramının tanımı ve gerekse bölgesel geliş-me alanındaki yaklaşımlar değişmiştir. Artık büyük ölçekli kamu/özel kesim yatırımlarının ağırlıkta olduğu bölge planları yerine, daha küçük ölçekli, sür-dürülebilirlik, katılımcılık ve her (alt) bölgenin kendine özgü potansiyelleri olabileceği ve bu yörelerin bilgi toplumunda rekabet edebileceği prensiplerini benimseyen, mekansal sürekliliğin geri planda olduğu strateji ağırlıklı planlar önem kazanmaya başlamıştır. Böylece, planların müdahale alanının standart bir yaklaşım yerine, o yörenin kendine özgü koşulları, ekonomik, sosyal, çevre ve mekansal yapıları ile insan kaynaklarının durumu gözönünde bulundurula-rak belirlenmesi yaklaşımı önem kazanmıştır. Bu anlayış değişikliği ile birlikte, bölgesel kalkınma amacıyla kullanılan araçlar da, söz konusu bölgenin potansiyellerine, özelliğine ve bölge dışı fak-törlerle etkileşimine bağlı olarak, değişiklik göstermeye başlamıştır. Son yıllar-da, özellikle gelişmiş ülkelerde bölgesel gelişme alanında, Kalkınma Ajansla-rı, Tek Köy-Tek Ürün ve Girişimciler Için Tek Durak Ofis gibi araçlar yaygın olarak kullanılır olmuştur. Bu çalışma ortaya çıkan yeni anlayış ve po-litika araçlarını değerlendirmektedir.
  Description: Glabalization has accelerated the process towards regional integrations among the nations by bringing to the fore the complementarity between the nations. Furthermore, thanks to the rapid developments in transportation and commu-nication technologies, regions and sub-regions within each nation have been able to develop direct interaction with the world. During this process, both the definition of the region and the approaches to regional development have changed considerably: Ambitious regional de-velopment plans that are extensive in their coverage and have been replaced by regional plans that are smaller in scale, emphasizing the principles of sustaina-bility, complementarity and participation with a view that sub-regions could have specific potentials and be competitive. Under the new approach, the in-tervention area is accordingly determined with regard to specific economic, social and environmental conditions, as well as spatial structures and human resources within th region under consideration. This paper reviews various policy tools and institutional set-ups that are be-ing used for the purpose of regional development in relation to potential and specific features of the region and their interaction with external factors.
  Keywords: ddc:330 ; Bölgesel kalkınma ; Bölgesel plan ; Kurumlar ve politika araçları ; Regional development ; Policy tools and agencies
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 62
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 63
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 64
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 65
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 66
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 67
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 68
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 69
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 70
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 71
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 72
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 73
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 74
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 75
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Limitation Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 76
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turk